Upravni odjel za gospodarstvo i fondove Europske unije

Zakonska regulativa vezana uz nadležnost

 

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak i 123/17)
 2. Zakon o proračunu  („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15)
 3. Zakon o fiskalnoj odgovornosti  („Narodne novine“, broj  139/10 i 19/14)
 4. Zakon o državnim potporama („Narodne novine“, broj 47/14 i 69/17)
 5. Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“, broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16)
 6. Pravilnik o dostavi prijedloga državnih potpora, podataka o državnim potporama i potporama male vrijednosti te registru državnih potpora i potpora male vrijednosti („Narodne novine“ 121/16 i 125/17)
 7. Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture („Narodne novine“, broj 93/13, 114/13 i 41/14)
 8. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 147/14 i 123/17)
 9. Smjernice za izradu županijskih razvojnih strategija, praćenje i vrednovanje njihove provedbe Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (KLASA: 011-01/15-02/3, URBROJ: 538-06-1/003-15-5 od 30. rujna 2015.)
 10. Zakon o energetskoj učinkovitosti („Narodne novine“ broj 127/14)
 11. Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji („Narodne novine“ broj 152/2008, 55/2012, 101/2013 i 14/2014)
 12. Zakon o biogorivima za prijevoz („Narodne novine“ broj 65/09, 145/10, 26/11, 144/12 i 14/14)
 13. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ broj 152/08)
 14. Pravilnik o javnoj turističkoj infrastrukturi („Narodne novine“ broj 131/09)
 15. Zakon o obrtu („Narodne novine“, broj 143/13)
 16. Zakon o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti („Narodne novine“, broj 98/94)
 17. Zakon o trgovini („Narodne novine“, broj 87/08, 96/08, 116/08 , 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19 i 98/19)
 18. Zakon o pružanju usluga u turizmu („Narodne novine“ broj 130/17, 25/19 i 98/19)
 19. Zakon o turističkoj pristojbi („Narodne novine“ broj 52/19)
 20. Pravilnik o iskaznici turističkog vodiča („Narodne novine“ broj 50/08)
 21. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19 i 98/19)
 22. Zakon o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 36/15 i 98/19)
 23. Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu („Narodne novine“ broj 75/09, 61/11, 56/13, 14/14, 32/19 i 98/19)
 24. Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18, 115/18 i 98/19)
 25. Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)
 26. Zakon o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13, 20/17 i 39/19)
 27. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske
 28. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020.
 29. Pravilnik o uvjetima i kriterijima dodjeljivanja sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini
 30. Okvirni nacionalni program za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja
 31. Pravilnik o općim uvjetima dodjele donacija, subvencija i kapitalne pomoći iz Proračuna Zagrebačke županije (službeni pročišćeni tekst nije nigdje objavljen)
 32. Etički kodeks za zaposlene u upravnim tijelima Zagrebačke županije
 33. Statut Zagrebačke županije
 34. Kolektivni ugovor za zaposlene u upravnim tijelima Zagrebačke županije (službeni pročišćeni tekst nije nigdje objavljen)
 35. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Zagrebačke županije
 36. Županijska razvojna strategije Zagrebačke županije do 2020.
 37. Strategija razvoja informacijske i komunikacijske tehnologije na području Zagrebačke županije - Pametna Županija
 38. Proračun Zagrebačke županije za 2018. godinu
 39. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave