Savjetovanje s javnošću

Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja općih akata omogućuje učinkovito i transparentno provođenje procesa savjetovanja, olakšava interakciju tijela javne vlasti s građanima u demokratskom procesu te potiče aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu. Cilj ovih savjetovanja je uključivanje javnosti i prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima građana vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti. Na ovoj stranici možete pronaći sva završena i aktualna savjetovanja.

Plan savjetovanja s javnošću

Preuzmite plan za savjetovanje za 2024. godinu

Preuzmite planove za protekle godine

 2023., 2022., 2021.2020.2019.2018.2017.2016.

KONTAKTI:

Koordinatorica za savjetovanje s javnošću
Renata Zgurić, dipl.iur.
pročelnica Stručne službe Župana
Tel.: +385 1 6009-473
Fax.: +385 1 6009-489 
E-mail: r.zguric@zagrebacka-zupanija.hr   
Adresa: Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb

Zamjenica koordinatorice za savjetovanje s javnošću
Dragana Bedenik, dipl.iur.
voditeljica Odsjeka za opće poslove u
Stručnoj službi Župana
Tel.: +385 1 6009-406
Fax.: +385 1 6009-489 
E-mail: dragana.bedenik@zagrebacka-zupanija.hr   
Adresa: Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb

 

Savjetovanja u tijeku

Trenutno nema aktivnih savjetovanja

Završena savjetovanja

2024

 1. Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Zagrebačke županije za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu (nije formirana radna skupina)

 2. Nacrt prijedloga Izmjena Programa javnih potreba u školstvu Zagrebačke županije za 2024. godinu (nije formirana radna skupina)

 3. Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Akcijskog plana javnih potreba u socijalnoj skrbi Zagrebačke županije za 2024. godinu (nije formirana radna skupina)

 4. Nacrt prijedloga Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Zagrebačke županije za 2024. godinu (nije formirana radna skupina)

 5. Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Akcijskog plana javnih potreba u zdravstvu Zagrebačke županije za 2024. godinu (nije formirana radna skupina)

 6. Nacrt prijedloga Izmjene Programa javnih potreba u sportu Zagrebačke županije za 2024. godinu (nije formirana radna skupina)

 7. Nacrt prijedloga Programa financiranja udruga i drugih neprofitnih organizacija civilnog društva u području ljudskih prava, demokratske političke kulture i međunarodne suradnje u 2024. godini – nije formirana radna skupina

 8. Nacrt prijedloga Programa financiranja udruga i drugih neprofitnih organizacija u području zaštite okoliša i prirode u 2024. godini (nije formirana radna skupina)

 9. Nacrt prijedloga Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja za Zagrebačku županiju

 10. Nacrt prijedloga Programa gradnje sustava javnog navodnjavanja na području Zagrebačke županije za razdoblje 2024. - 2026. godine (nije formirana radna skupina)

 11. Nacrt prijedloga Programa financiranja udruga i drugih neprofitnih organizacija civilnog društva u 2024. godini (nije formirana radna skupina)

 12. Nacrt prijedloga Pravilnika o financiranju udruga i drugih neprofitnih organizacija iz Proračuna Zagrebačke županije

 13. Nacrt prijedloga Programa poticanja izrade Geodetsko-katastarske usluge nove katastarske izmjere katastarskih općina na području Zagrebačke županije u 2024. godini (nije formirana radna skupina)

 14. Nacrt prijedloga Revizije Plana zaštite od požara Zagrebačke županije (nije formirana radna skupina)

2023

 1. Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u sportu Zagrebačke županije za 2024. godinu (nije formirana radna skupina)

 2. Nacrt prijedloga II. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Zagrebačke županije za 2023. godinu (nije formirana radna skupina)

 3. Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Zagrebačke županije za 2024. godinu (nije formirana radna skupina)

 4. Nacrt prijedloga II. Izmjene Programa javnih potreba u sportu Zagrebačke županije za 2023. godinu (nije formirana radna skupina)

 5. Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Zagrebačke županije za 2024. godinu (nije formirana radna skupina)

 6. Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Programa poticanja razvoja poljoprivrede, šumarstva i ruralnog prostora Zagrebačke županije za razdoblje od 2023. do 2025. godine (nije formirana radna skupina)

 7. Nacrt prijedloga Programa poticaja razvoja komunalne infrastrukture u jedinicama lokalne samouprave na području Zagrebačke županije u 2024. godini (nije formirana radna skupina)

 8. Nacrt prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna Zagrebačke županije za 2023. godinu (nije formirana radna skupina)

 9. Nacrt prijedloga Akcijskog plana javnih potreba u zdravstvu Zagrebačke županije za 2024. godinu (nije formirana radna skupina)

 10. Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Akcijskog plana javnih potreba u zdravstvu Zagrebačke županije za 2023. godinu (nije formirana radna skupina)

 11. Nacrt prijedloga Izmjena Akcijskog plana javnih potreba u socijalnoj skrbi Zagrebačke županije za 2023. godinu (nije formirana radna skupina)

 12. Nacrt prijedloga Akcijskog plana javnih potreba u socijalnoj skrbi Zagrebačke županije za 2024. godinu (nije formirana radna skupina)

 13. Nacrt prijedloga Proračuna Zagrebačke županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu (nije formirana radna skupina)

 14. Nacrt prijedloga II. Izmjena Programa javnih potreba u školstvu Zagrebačke županije za 2023. godinu (nije formirana radna skupina)

 15. Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u školstvu Zagrebačke županije za 2024. godinu (nije formirana radna skupina)

 16. Nacrt prijedloga Programa pripreme i provedbe projekata koji će se financirati sredstvima iz fondova i programa Europske unije te ostalih izvora u 2024. godini (nije formirana radna skupina)

 17. Nacrt prijedloga Programa poticanja razvoja gospodarstva Zagrebačke županije za 2024. godinu (nije formirana radna skupina)

 18. Nacrt prijedloga Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Zagrebačke županije za razdoblje 2024. - 2027. godina (nije formirana radna skupina)

 19. Nacrt prijedloga Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje Zagrebačke županije u 2024. godini (nije formirana radna skupina)

 20. Nacrt prijedloga Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Zagrebačke županije za 2024. godinu (nije formirana radna skupina)

 21. Nacrt prijedloga Odluke o visini turističke pristojbe za 2025. godinu u Zagrebačkoj županiji (nije formirana radna skupina)

 22. Nacrt prijedloga Plana zdravstvene zaštite Zagrebačke županije za razdoblje 2024.-2030. (nije formirana radna skupina)

 23. Nacrt prijedloga Izmjene Programa javnih potreba u sportu Zagrebačke županije za 2023. godinu (nije formirana radna skupina)

 24. Nacrt prijedloga Izmjene Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Zagrebačke županije za 2023. godinu (nije formirana radna skupina)

 25. Nacrt prijedloga Dopune Programa javnih potreba u kulturi Zagrebačke županije za 2023. godinu (nije formirana radna skupina)

 26. Nacrt prijedloga Programa poticanja izrade Geodetsko-katastarske usluge nove katastarske izmjere katastarskih općina na području Zagrebačke županije u 2023. godini (nije formirana radna skupina)

 27. Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Zagrebačke županije za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu (nije formirana radna skupina)

 28. Nacrt prijedloga Izmjena Programa javnih potreba u školstvu Zagrebačke županije za 2023. godinu (nije formirana radna skupina)

 29. Nacrt prijedloga Procjene rizika od velikih nesreća za područje Zagrebačke županije

2022

 1. Arhiva savjetovanja 2022. godina

2021

 1. Arhiva savjetovanja 2021. godina

2020

 1. Arhiva savjetovanja 2020. godina

2019

 1. Arhiva savjetovanja 2019. godina

2018

 1. Arhiva savjetovanja 2018. godina

2017

 1. Arhiva savjetovanja 2017. godina

2016

 1. Arhiva savjetovanja 2016. godina