Županijska skupština

Upute, obavijesti i predlošci obrazaca za pripremu konstituirajuće sjednice Županijske skupštine


MIROVANJE ILI PRESTANAK MANDATA I ZAMJENJIVANJE ČLANA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

 

Odredba članka 78. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21 - dalje u tekstu: Zakon) propisuje nespojivost dužnosti, pa tako član Županijske skupštine Zagrebačke županije kao predstavničkog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave ne može, između ostalog, istovremeno biti pročelnik, službenik i namještenik u upravnom odjelu ili službi Zagrebačke županije, kao niti član upravnih tijela trgovačkih društava u vlasništvu Zagrebačke županije ili u kojima Zagrebačke županija ima većinski paket dionica ili udjela te ravnatelj ustanove ili druge neprofitne pravne osobe kojoj je Zagrebačka županija osnivač.

Zbog navedenog je, članica, odnosno član Županijske skupštine Zagrebačke županije (dalje u tekstu: Županijska skupština) koji želi nastaviti s obnašanjem neke od nespojivih dužnosti iz članka 78. Zakona, dužan tijekom obnašanja nespojive dužnosti staviti svoj mandat u mirovanje upravo zbog obnašanja nespojive dužnosti ili dati ostavku na mjesto članice, odnosno člana Županijske skupštine.

Na temelju odredbe članka 79. stavka 7. i 8. Zakona, član Županijske skupštine ima pravo tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Županijske skupštine. Mirovanje mandata na temelju prethodno navedenog pisanog zahtjeva počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku, a ne može trajati kraće od šest mjeseci. Član predstavničkog tijela nastavlja s obnašanjem dužnosti na temelju prestanka mirovanja mandata, osmog dana od dostave obavijesti predsjedniku predstavničkog tijela.

Iznimno, član Županijske skupštine može staviti svoj mandat u mirovanje prije konstituirajuće sjednice podnošenjem odgovarajućeg zahtjeva upravnom tijelu Zagrebačke županije nadležnom za poslove Županijske skupštine.

Također, na temelju članka 79. stavka 11. Zakona, nastavljanje s obnašanjem dužnosti člana predstavničkog tijela na temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti samo jedanput u tijeku trajanja mandata.

Na temelju članka 80. Zakona članu Županijske skupštine mandat prestaje, između ostalog, podnošenjem ostavke. Ostavka koja se podnosi na dužnost člana Županijske skupštine mora biti u pisanom obliku proizvodi pravne učinke danom dostave sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,  treba biti zaprimljena najkasnije 3 dana prije zakazanog održavanja sjednice Županijske skupštine Zagrebačke županije i treba biti ovjerena kod javnog bilježnika najranije 8 dana prije podnošenja iste.

Nadalje, na temelju članka 81. Zakona članovi Županijske skupštine imaju zamjenike koji obnašaju tu dužnost ukoliko članu Županijske skupštine mandat miruje ili prestane prije isteka vremena na koje je izabran.

Člana Županijske skupštine izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuje ga politička stranka koja je bila predlagatelj kandidacijske liste.

Člana Županijske skupštine izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuju ga političke stranke sukladno sporazumu, odnosno ako sporazum nije zaključen, određuju ga dogovorno, a ako ne postignu dogovor, zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste. O sklopljenom sporazumu kao i postignutom dogovoru političke stranke dužne su obavijestiti Upravni odjel za poslove Županijske skupštine i opću upravu Zagrebačke županije, zbog čega se moli dostava odgovarajućih obavijesti i sklopljenih sporazuma, odnosno postignutih dogovora u što kraće vrijeme.

Obavijesti izabranih članova Županijske skupštine o nastavljanju obnašanja nespojive dužnosti i mirovanju mandata, zahtjevi za stavljanjem mandata na dužnost člana Županijske skupštine u mirovanje iz osobnih razloga, eventualne pisane ostavke podnesena na dužnost člana Županijske skupštine, te odluke o određivanju zamjenika/ce članice, odnosno člana Županijske skupštine, kao i sklopljene sporazume političkih stranaka ili postignute dogovore potrebno je u najkraćem mogućem vremenu dostaviti Upravnom odjelu za poslove Županijske skupštine i opću upravnu Zagrebačke županije radi pripreme konstituirajuće sjednice Županijske skupštine.

Isto tako, na temelju članka 25. Poslovnika Županijske skupštine Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 26/09, 5/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 28/17, 5/18, 14/18, 18/18 - pročišćeni tekst, 23/20, 34/20 i 10/21 - pročišćeni tekst), članovi Županijske skupštine mogu osnovati Klub, odnosno zajednički klub. Klub mora imati najmanje tri člana. O osnivanju kluba, predsjednik kluba dužan je u pisanom obliku obavijestiti pročelnika Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine i opću upravu Zagrebačke županije. Obavijest mora sadržavati naziv kluba,  ime predsjednika kluba i imena članova kluba. O prestanku rada kluba ili istupanju pojedinih članova iz kluba kao i svim drugim promjenama, predsjednik kluba također je dužan u pisanom obliku obavijestiti pročelnika Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine i opću upravu. Sve navedeno je nužno kako bi pročelnik Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine i opću upravu mogao pravodobno osigurati prostor i tehničke uvjete za rad klubova. Dodatno, predsjednicima klubova dostavlja se, pored poziva za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda, materijal koji se odnosi na prijedlog dnevnog reda, zapisnik o radu prethodne sjednice i raspored održavanja svih odbora i povjerenstava Županijske skupštine.

Upravo zbog svega navedenog se moli dostava potrebnih obavijesti u što kraće vrijeme osobno ili putem pošte na adresu: ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za poslove Županijske skupštine i opću upravu, Ivana Lučića 2a/VI. kat, 10000 Zagreb, odnosno u skeniranom obliku putem e-pošte na adresu: z.skupstina-o.uprava@zagrebacka-zupanija.hr.

U svrhu jednoobrazne i jednostavnije primjene instituta stavljanja mandata člana/ice Županijske skupštine u mirovanje zbog obnašanja nespojive dužnosti ili iz osobnih razloga, te eventualnog prestanka obnašanja dužnosti zbog podnošenja ostavke, niže u tekstu su poveznice na odgovarajuće obrasce pripremljene u navedene svrhe.

 

  • Predlošci obrazaca - kandidacijska lista političke stranke:

1. a) Obavijest o mirovanju mandata zbog obnašanja nespojive dužnosti s dužnošću člana Županijske skupštine Zagrebačke županije 
    b) Odluka o zamjeniku člana/ice Županijske skupštine Zagrebačke županije

2. a) Zahtjev za mirovanjem mandata iz osobnih razloga  
    b) Odluka o zamjeniku/ci člana/ice Županijske skupštine Zagrebačke županije

3. a) Ostavka na dužnost člana/ice Županijske skupštine Zagrebačke županije  
    b) Odluka o zamjeniku/ci člana/ice Županijske skupštine Zagrebačke županije

 

  • Predlošci obrazaca- kandidacijska lista dviju ili više političkih stranaka

4. a) Obavijest o mirovanju mandata zbog obnašanja nespojive dužnosti s dužnošću člana Županijske skupštine Zagrebačke županije  
    b) Odluka o zamjeniku člana/ice Županijske skupštine Zagrebačke županije

5. a) Zahtjev za mirovanjem mandata iz osobnih razloga  
    b) Odluka o zamjeni člana/ice Županijske skupštine Zagrebačke županije

6. a) Ostavka na dužnost člana/ice Županijske skupštine Zagrebačke županije  
    b) Odluka o zamjeniku/ci člana/ice Županijske skupštine Zagrebačke županije