Županijska skupština

Nadležnosti

 • donosi Statut Županije
 • donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Županije
 • donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja od značenja za nacionalne manjine
 • donosi proračun, odluku o izvršavanju proračuna i odluku o privremenom financiranju u skladu sa zakonom, te polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna
 • donosi Poslovnik o svojem radu
 • bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednike Županijske skupštine
 • osniva, te bira i razrješuje predsjednike i članove radnih tijela Županijske skupštine
 • imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonima, drugim propisima ili Statutom
 • osniva Savjet za zdravlje Županije, sukladno zakonu, koji ima 5 članova
 • raspisuje referendum o razrješenju župana i njegovih zamjenika u slučajevima propisanim Zakonom
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Županije
 • osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Županiju
 • odlučuje o pokroviteljstvu
 • predlaže članove nadzornih odbora u trgovačka društva i imenuje članove upravnih vijeća u ustanove u skladu sa zakonom
 • donosi odluku o kriterijima i postupku za dodjelu javnih priznanja, počasti i nagrada i dodjeljuje javna priznanja, počasti i nagrade
 • donosi prostorne planove
 • predlaže mrežu osnovnih i srednjih škola za svoje područje, izuzev škola s pravom javnosti
 • bira članove školskih odbora u skladu sa zakonom
 • donosi odluke o višegodišnjem zaduživanju Županije
 • daje suglasnost za dugoročno zaduživanje pravnih osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Županije i ustanova čiji je osnivač Županija
 • donosi odluku o koncesijama
 • donosi odluku o suradnji s drugim županijama i regijama
 • u slučajevima propisanim Statutom Zagrebačke županije donosi odluke o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom imovinom
 • odlučuje o stjecanju i prijenosu dionica i udjela u trgovačkim društvima
 • obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug Županijske skupštine