Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata u Zagrebačkoj županiji osnovala je Županijska skupština Zagrebačke županije u ožujku 2009. godine. Povjerenstvo djeluje u okviru Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje te između ostalog:

 • prati primjenu propisa koji se odnose na zaštitu prava pacijenata
 • prati povrede pojedinačnih prava pacijenata - predlaže poduzimanje mjera za zaštitu i promicanje prava pacijenata


Predsjednik povjerenstva

 • Vitomir Boić

Članovi/ice

 • Katarina Belec
 • Senka Šparica-Živoder
 • Miro Benčić
 • Marijan Telišman


Svaki pacijent koji nije zadovoljan prilikom pružanja zdravstvene zaštite te načinom pružanja zdravstvene zaštite na području Zagrebačke županije može se obratiti Povjerenstvu koje će poduzeti potrebne mjere u okviru svojih ovlaštenja.

Sukladno zakonu o zaštiti prava pacijenata („Narodne novine“, broj 169/04, 37/08) pacijentova prava su:

 • Pravo na suodlučivanje
 • Pravo na obaviještenost
 • Odbijanje primitka obavijesti
 • Pravo na prihvaćanje ili odbijanje pojedinoga dijagnostičkog, odnosno terapijskog postupka
 • Pravo na pristup medicinskoj dokumentaciji
 • Pravo na povjerljivost
 • Pravo na održavanje osobnih kontakata
 • Pravo na samovoljno napuštanje zdravstvene ustanove
 • Pravo na privatnost
 • Pravo na naknadu štete


Povjerenstvu se možete obratiti:

 • pisanim putem na adresu Zagrebačke županije
  Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata u Zagrebačkoj županiji
  Zagrebačka Županija
  Ulica grada Vukovara 72/V
  10 000 Zagreb
 • putem elektroničke pošte na adresu pravapacijenata@zagrebacka-zupanija.hr
 • na broj telefona: 6009-447, 6052-802, 6009-405, 6009-477