Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje

Jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete

 Zagrebačka županija dodjeljuje jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete sukladno Odluci o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 1/23; dalje u tekstu: Odluka).

Visina jednokratne novčane pomoći za svako novorođeno dijete iznosi 150,00 eura.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete može ostvariti jedan od roditelja/samohrani roditelj/roditelj iz jednoroditeljske obitelji, koji je državljanin Republike Hrvatske s neprekidno prijavljenim prebivalištem na području Zagrebačke županije, najmanje 1 godinu prije dana rođenja djeteta i u trenutku podnošenja Zahtjeva ima prijavljeno prebivalište na području Zagrebačke županije.

Postupak za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete pokreće podnositelj Zahtjeva s kojim novorođeno dijete živi u zajedničkom kućanstvu.

Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete podnosi se:

- putem nadležnog matičnog ureda,  ili
- putem interneta (sustav e-Novorođenče).

Rok za podnošenje Zahtjeva je najkasnije 4 mjeseca od dana rođenja djeteta.

Uz vlastoručno, odnosno elektroničkim potpisom potpisani Zahtjev potrebno je matičaru predočiti sljedeće dokumente na uvid ili u preslici:

- osobnu iskaznicu podnositelja Zahtjeva
- IBAN računa na koji će se isplatiti jednokratna novčana pomoć (u slučaju da podnositelj zahtjeva ima zaštićeni račun potrebno je dostaviti obrasce FINE G1 i G2 na ime uplatitelja: ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, Ulica grada Vukovara 72, Zagreb, OIB: 07132269553)

Upravni odjel može zatražiti dostavu i druge dokumentacije ukoliko ocijeni potrebnim za rješavanje Zahtjeva.

Pravo iz Odluke priznat će se i posvojitelju maloljetnog djeteta koji ispunjava uvjete iz Odluke, bez obzira na starost djeteta.

Posvojitelj podnosi vlastoručno potpisani Zahtjev u roku od 4 mjeseca od dana pravomoćnosti rješenja o posvojenju.

Postupak za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za posvojeno dijete pokreće podnositelj Zahtjeva s kojim dijete živi u zajedničkom kućanstvu.

Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć podnosi se u pisanom obliku Upravnom odjelu na propisanom obrascu, koji se nalazi na web stranici Županije.

Uz vlastoručno potpisani Zahtjev posvojitelj je dužan priložiti sljedeće dokumente u preslici:

-  pravomoćno rješenje o posvojenju
-  prijavu prebivališta za posvojeno dijete
-  osobnu iskaznicu podnositelja Zahtjeva
-  uvjerenje o prebivalištu podnositelja Zahtjeva
-  IBAN računa na koji će se isplatiti jednokratna novčana pomoć (u slučaju da podnositelj zahtjeva ima zaštićeni račun potrebno je dostaviti obrasce FINE G1 i G2 na ime uplatitelja: ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, Ulica grada Vukovara 72, Zagreb, OIB: 07132269553)

Upravni odjel može zatražiti dostavu i druge dokumentacije ukoliko ocijeni potrebnim za rješavanje Zahtjeva.

Pravo iz Odluke priznat će se i roditelju mrtvorođenog djeteta  i roditelju djeteta koje je umrlo nakon poroda, a koji ispunjava uvjete iz Odluke.

Roditelj podnosi vlastoručno potpisani Zahtjev u roku propisanom u članku 8. Odluke.

Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć podnosi se u pisanom obliku Upravnom odjelu na propisanom obrascu, koji se nalazi na web stranici Županije.

Uz vlastoručno propisani Zahtjev roditelj je dužan priložiti sljedeće dokumente u preslici:

-  rodni list
-  osobnu iskaznicu podnositelja Zahtjeva
-  uvjerenje o prebivalištu podnositelja Zahtjeva
-  IBAN računa na koji će se isplatiti jednokratna novčana pomoć (u slučaju da podnositelj zahtjeva ima zaštićeni račun potrebno je dostaviti obrasce FINE G1 i G2 na ime uplatitelja: ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, Ulica grada Vukovara 72, Zagreb, OIB: 07132269553).

Upravni odjel može zatražiti dostavu i druge dokumentacije ukoliko ocijeni potrebnim za rješavanje Zahtjeva.

Dodatne informacije o postupku dodjele jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete mogu se dobiti u Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Zagrebačke županije, Zagreb, Ulica grada Vukovara 72/VI. 

Kontakti:

Mara Antunović
tel.: + 385 6009 490
fax:+ 385 6009 432
e-mail: mara.antunovic@zagrebacka-zupanija.hr

 


Dokumenti