Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje

O odjelu

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje je upravno tijelo koje analizira, prati, planira, organizira, izrađuje izvještaje, stručne podloge i nacrte akata te obavlja i druge poslove vezane uz djelatnost zdravstva, socijalne skrbi i hrvatskih branitelja iz nadležnosti Županije.

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje obavlja poslova državne uprave u dijelu rješavanja pravnog položaja, statusa i drugih pitanja hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji, priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje neosiguranim osobama, pružanje besplatne pravne pomoći i ostala prava sukladno posebnim zakonima iz sustava državne uprave.

Unutar Upravnog odjela ustrojena su dva odsjeka i to: Odsjek za zdravstvo te Odsjek za socijalnu skrb i hrvatske branitelje.

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje ustrojava se radi obavljanja poslova koji se odnose na:

 • osiguranje uvjeta za zaštitu, očuvanje i poboljšanje zdravlja stanovništva;
 • organiziranje, praćenje i nadziranje rada zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Županija te predlaganja mjera za otklanjanje uočenih nepravilnosti;
 • koordiniranje rada svih pravnih i fizičkih osoba koje na području Županije obavljaju zdravstvenu djelatnost;
 • popunjavanje mreže javne zdravstvene službe na području Županije;
 • koordiniranje, organiziranje i provođenje javno-zdravstvenih mjera i specifičnih mjera zdravstvene zaštite te osiguranje dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite za pojedina područja Županije;
 • organiziranje mrtvozorničke službe na području Županije;
 • predlaganje rasporeda decentraliziranih sredstava za potrebe zdravstvenih ustanova, kao i utvrđivanje popisa prioriteta za korištenje tih sredstava;
 • predlaganje rasporeda i praćenje izvršenja decentraliziranih sredstava za materijalne rashode centara za socijalnu skrb, te provedba postupka ostvarivanja prava na troškove ogrjeva;
 • provedba postupka javnih natječaja za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programa udruga u području zdravstva, zašite od nasilja u obitelji,  humanitarne djelatnosti, djelatnosti u socijalnoj skrbi te umirovljeničkih i braniteljskih  udruga;
 • dodjelu jednokratne novčane pomoći i provedbu programa koji olakšavaju pristup socijalnim pravima i socijalnim uslugama u cilju primjerenog zadovoljavanja potreba socijalno osjetljivih skupina;
 • utvrđivanje ispunjavanja minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga starijim i nemoćnim osobama, beskućnicima, usluga pomoći u kući te usluga koje pružaju fizičke osobe kao profesionalnu djelatnost;
 • rješavanje u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte upravnih tijela gradova i općina iz područja socijalne skrbi;
 • sudjelovanje u izradi i donošenju te praćenje provedbe strateških dokumenata u području zdravstva, socijalne skrbi i hrvatskih branitelja (Plan zdravstvene zaštite i Socijalni plan);
 • predlaganje projekata u području zdravstva, socijalne skrbi i hrvatskih branitelja od interesa za Županiju vezanih za financiranje iz fondova Europske unije;
 • obavljanje poslova državne uprave u dijelu rješavanja pravnog položaja, statusa i drugih pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji;
 • priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje neosiguranim osobama; izdavanje potvrda o uzdržavanju i obiteljskom statusu; izdavanje objava za povlaštenu i besplatnu vožnju invalidnim osobama, te pratitelju invalidne osobe; izdavanje objava za povlašteni prijevoz, davanje odobrenja za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći;
 • odobravanje korištenja i pružanje besplatne pravne pomoći,
 • pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći te praćenje rada radnih tijela Župana i Županijske skupštine u području zdravstva, socijalne skrbi i hrvatskih branitelja.