Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje

Pitanja i odgovori

 

1. Odobrava li Zagrebačka županija jednokratne novčane pomoći i u koju svrhu?

U Proračunu Zagrebačke županije osigurana su sredstva za odobrenje jednokratnih novčanih pomoći samcu ili kućanstvu koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba zbog nepovoljnih osobnih, socijalnih i drugih okolnosti, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom i prihodima te osobama s invaliditetom ili drugom teškom bolešću koje nisu u mogućnosti ostvariti životne potrebe, koje su izazvane invalidnošću ili bolešću.

Jednokratna novčana pomoć dodjeljuje se u svrhu podmirenja osnovnih troškova života, podmirenja troškova liječenja, adaptacije stambenog prostora kod osoba s invaliditetom, adaptacije stambenog prostora u slučaju izrazito loših stambenih uvjeta te sanacije štete uzrokovane nesretnim slučajem.

2. Odobrava li Zagrebačka županija jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete i tko može ostvariti navedeno pravo?

Zagrebačka županija odobrava jednokratnu novčanu pomoć za svako novorođeno dijete u 2018. godini, u iznosu 1.000,00 kuna. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete može ostvariti jedan od roditelja/samohrani roditelj/roditelj iz jednoroditeljske obitelji koji je državljanin Republike Hrvatske s prijavljenim prebivalištem na području Zagrebačke županije, najmanje 1 godinu.

3. Kakav je postupak prilikom osnivanja ustanove socijalne skrbi - Doma za starije i nemoćne? 

Privremeni ravnatelj doma socijalne skrbi dužan je dva mjeseca prije planiranog početka rada doma, podnijeti zahtjev za utvrđivanje ispunjavanja minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga doma socijalne skrbi (licencija). Uz zahtjev je potrebno priložiti: nacrt statuta, rješenje trgovačkog suda o upisu doma u sudski registar, popis potrebnih stručnih i drugih radnika i presliku dokumentacije o prostoru i opremi doma. U Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Zagrebačke županije stranke mogu preuzeti obrazac zahtjeva za utvrđivanje ispunjavanja minimalnih uvjeta. Po obavljenom očevidu Povjerenstva za utvrđivanje minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Zagrebačke županije izdaje rješenje da su svi uvjeti zadovoljeni, te Ustanova može započeti s radom.

4. Što je potrebno za otvaranje obiteljskog doma?

Obiteljski dom je oblik pružanja usluge smještaja ili boravka za pet do 20 odraslih korisnika, odnosno za četvero do desetero djece koji žive ili borave s obitelji pružatelja usluge.
Obiteljski dom može osnovati isključivo fizička osoba, jedan punoljetni član obitelji - predstavnik obiteljskog doma. Usluge u obiteljskom domu ne može pružati samac, a otvara se za slijedeće kategorije korisnika:

  • Psihički bolesne odrasle osobe;
  • Djeca s poremećajima u ponašanju;
  • Djeca i odrasle osobe žrtve obiteljskog nasilja;
  • Djeca i odrasle osobe žrtve trgovanja ljudima;
  • Djeca i mladež i odrasle osobe s tjelesnim/mentalnim oštećenjima,
  • Ovisnici o alkoholu i drugim opojnim sredstvima.     

Zahtjev za otvaranje obiteljskog doma podnosi se Zagrebačkoj županiji, Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb, Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb, a obrazac zahtjeva i popis potrebne dokumentacije može se preuzeti u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb, Ivana Lučića 2a/VI, Zagreb.

Po zaprimanju potpune i uredne dokumentacije te uplate naknade za trošak izlaska Povjerenstva za provođenje utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za pružanje usluga socijalne skrbi na području Zagrebačke županije, i ukoliko su minimalno tehnički uvjeti sukladno Pravilniku o načinu pružanja usluga obiteljskog doma, te uvjetima prostora, opreme stručnih i drugih radnika ispunjeni, nadležan Upravni odjel izdaje rješenje.