Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

O odjelu

O odjelu

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša obavlja upravne i stručne poslove prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša i prirode, poslove procjene vrijednosti nekretnina, imovinsko pravne poslove, te poslove obnove.

Upravni odjel sastoji se od pet odsjeka:  

 1. Odsjek za prostorno uređenje i gradnju
 2. Odsjek za zaštitu okoliša
 3. Odsjek za procjenu vrijednosti nekretnina
 4. Odsjek za imovinsko pravne poslove
 5. Odsjek za obnovu
   

1. Odsjek za prostorno uređenje i gradnju

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju obavlja:

 • upravne i stručne poslove vođenja prvostupanjskog upravnog postupka izdavanja akata prostornog uređenja i gradnje za građevine za koje je nadležan po propisima, za zahvate u prostoru na području dvije i više jedinica lokalne samouprave i za zahvate koje mu Ministarstvo gradnje i prostornoga uređenja proslijedi u nadležnost
 • poslove nositelja izrade Prostornog plana županije
 • stručne poslove vezane uz izradu prostorno-planske dokumentacije županije
 • stručne i administrativno-tehničke poslove vezane uz urbane komasacije
 • prati i koordinira rad javne ustanove za prostorno uređenje.

Unutar Odsjeka obavljaju se i poslovi izdavanja akata temeljem Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji, te drugih posebnih propisa.

Propisi su dostupni na službenoj web stranici Ministarstva gradnje i prostornoga uređenja.

Za obavljanje poslova i zadataka iz nadležnosti Odsjeka izvan sjedišta - za stručne i administrativne poslove vođenja postupka u svezi izdavanja akata iz područja prostornog uređenja i gradnje Upravni odjel ima sjedište i 8 ispostava (pododsjeka) koji rade u 8 gradova Zagrebačke županije za građevine, odnosno područja jedinica lokalne samouprave Zagrebačke županije za koja su nadležni. Adrese ispostava i područja njihove nadležnosti dostupni su ovdje.   

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju za svoj rad u rješavanju zahtjeva stranaka iz područja  gradnje i prostornog uređenja koristi web sustav eDozvola koju održava Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja.

Sustav eDozvola dostupan je za podnositelje zahtjeva na web stranici Ministarstva, kao javni servis putem kojeg se mogu podnijeti zahtjevi za izdavanje akata za građenje elektronskim putem.

Upravni odjel vodi postupke ozakonjenja zgrada po odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19.) za zahtjeve predane do 30.06. 2013. i do 30.06.2018. godine, te se ne mogu više predati novi zahtjevi.

2. Odsjek za zaštitu okoliša

Zadatak Odsjeka je da:

 • obavlja poslove vezane uz izdavanje dozvola za gospodarenje komunalnim i posebnim kategorijama neopasnog otpada,
 • vodi registra onečišćavanja okoliša,
 • provodi procjene utjecaja zahvata na okoliš, provođenje strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš,
 • obavlja poslove izrade i provođenja dokumenata iz područja zaštite okoliša i prirode te izdavanje dopuštenja za zahvate i radnje u regionalnom parku, značajnom krajobrazu, park-šumi i spomeniku parkovne arhitekture, za koje prema posebnom propisu nije potrebno ishoditi lokacijsku dozvolu, odnosno provesti postupak ocjene prihvatljivosti zahvata za prirodu
 • prati i koordinira rad javne ustanove za zaštićena područja

Propisi su dostupni na službenoj web stranici  Ministarstva zaštite okoliša i energetike. 

3. Odsjek za procjenu vrijednosti nekretnina

Obveze i nadležnosti u vezi s poslovima procjene vrijednosti nekretnina određuje Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina, Narodne novine broj 78/15 .

Propisi, informacije i obrasci zahtjeva dostupni su na web stranici Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

4. Odsjek za imovinsko pravne poslove

Djelokrug rada Odsjeka je:

 • utvrđivanje prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
 • područje vlasništva i stvarnih prava, donošenje i zemljišnoknjižna provedba posebnih rješenja o utvrđivanju predmeta prava vlasništva na turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije
 • obnova, potpora za popravak i potpora za opremanje ratom oštećenih ili uništenih objekata
 • rješavanje o statusnim pravima izbjeglicama, prognanika i povratnika te o pravu na stambeno zbrinjavanje korisnika stambenog zbrinjavanja sukladno propisima kojima se uređuje status izbjeglica, prognanika i povratnika te područja posebne državne skrbi

Služba za imovinsko-pravne poslove obavlja i druge poslove iz imovinsko-pravnog područja stavljene u nadležnost Ureda posebnim zakonom.

O B A V I J E S T 

„Lista prvenstva za stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima Zagrebačke županije za 2024. godinu koja je objavljena s danom 15. ožujka  2024. godine i  koja  postaje izvršna dana 31. ožujka 2024. godine, a sve sukladno odredbama članka 16. stavka 5. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima ("Narodne novine" broj 106/18 i 98/19).


Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima za 2024. godinu

Javni poziv i pripadajući obrazac prijave za stambeno zbrinjavanje objavljeni su na stranicama Ministarstva. U nastavku je poveznica https://mpgi.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-50/stambeno-zbrinjavanje-16706/javni-pozivi-poticaji-i-potpore/16768 i u rubrici „Vijesti“ https://mpgi.gov.hr/vijesti-8/8


5. Odsjek za obnovu

Obveze i nadležnosti u vezi s poslovima obnove zgrada oštećenih potresom određuju:

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" broj 21/23 )

Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije("Narodne novine" broj 28/23 )

Propisi, informacije i obrasci zahtjeva dostupni su na web stranici Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine