Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

O odjelu

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša obavlja upravne i stručne poslove prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša i prirode. Unutar upravnog odjela nalazi se Odsjek za zaštitu okoliša i Odsjek za prostorno uređenje i gradnju.

Odsjek za zaštitu okoliša

Odsjek za zaštitu okoliša obavlja poslove vezane uz izdavanje dozvola za gospodarenje komunalnim i posebnim kategorijama neopasnog otpada, vođenje registra onečišćavanja okoliša, provođenje procjene utjecaja zahvata na okoliš, provođenje strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš, izrada i provođenje dokumenata iz područja zaštite okoliša i prirode te izdavanje dopuštenja za zahvate i radnje u regionalnom parku, značajnom krajobrazu, park-šumi i spomeniku parkovne arhitekture, za koje prema posebnom propisu nije potrebno ishoditi lokacijsku dozvolu, odnosno provesti postupak ocjene prihvatljivosti zahvata za prirodu. Također prati i koordinira rad javne ustanove za zaštićena područja.

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju obavlja poslove nositelja izrade Prostornog plana županije. Obavlja upravne i stručne poslove vođenja prvostupanjskog upravnog postupka izdavanja akata prostornog uređenja i gradnje za građevine od značaja za Županiju, te za zahvate u prostoru na području dvije i više jedinica lokalne samouprave. Također, obavlja stručne poslove vezane uz izradu prostorno-planske dokumentacije županije, stručne i administrativno-tehničke poslove vezane uz urbane komasacije, te prati i koordinira rad javne ustanove za prostorno uređenje. Unutar Odsjeka obavljaju se i poslovi izdavanja akata temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji, te drugih posebnih propisa. Odsjek za prostorno uređenje i gradnju izvan sjedišta obavlja upravne, stručne i administrativne poslove vođenja postupka u svezi izdavanja akata iz područja prostornog uređenja i gradnje za pripadajuće jedinice lokalne samouprave. Za obavljanje poslova i zadataka iz nadležnosti Odsjeka izvan sjedišta, Upravni odjel ima ispostave, koje su ustrojene kao Pododsjeci.

Obavijest o privremenim smetnjama u radu sustava eDozvole

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju za svoj rad u rješavanju zahtjeva stranaka iz područja  gradnje i prostornog uređenja koristi web aplikaciju eDozvola koju održava Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja.
Sustav eDozvola ima povremene smetnje u radu, te su u tijeku tehničke intervencije na otklanjanju problema, o čemu Ministarstvo obavještava javnost na svojoj web stranici.
Iz navedenih razloga Odsjek povremeno ima tehnička ograničenja u postupcima rješavanja zahtjeva.
Molimo stranke da uvaže ovu okolnost.