Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

O odjelu

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša obavlja upravne i stručne poslove prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša i prirode. Upravni odjel sastoji se od dva odsjeka:  Odsjek za prostorno uređenje i gradnju i Odsjek za zaštitu okoliša.

Odsjek za zaštitu okoliša

Odsjek za zaštitu okoliša obavlja poslove vezane uz izdavanje dozvola za gospodarenje komunalnim i posebnim kategorijama neopasnog otpada, vođenje registra onečišćavanja okoliša, provođenje procjene utjecaja zahvata na okoliš, provođenje strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš, izrada i provođenje dokumenata iz područja zaštite okoliša i prirode te izdavanje dopuštenja za zahvate i radnje u regionalnom parku, značajnom krajobrazu, park-šumi i spomeniku parkovne arhitekture, za koje prema posebnom propisu nije potrebno ishoditi lokacijsku dozvolu, odnosno provesti postupak ocjene prihvatljivosti zahvata za prirodu. Također prati i koordinira rad javne ustanove za zaštićena područja.

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju obavlja poslove nositelja izrade Prostornog plana županije. Obavlja upravne i stručne poslove vođenja prvostupanjskog upravnog postupka izdavanja akata prostornog uređenja i gradnje za građevine za koje je nadležan po propisima, za zahvate u prostoru na području dvije i više jedinica lokalne samouprave i za zahvate koje mu Ministarstvo proslijedi u nadležnost. Također, obavlja stručne poslove vezane uz izradu prostorno-planske dokumentacije županije, stručne i administrativno-tehničke poslove vezane uz urbane komasacije, te prati i koordinira rad javne ustanove za prostorno uređenje. Unutar Odsjeka obavljaju se i poslovi izdavanja akata temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji, te drugih posebnih propisa.

Za obavljanje poslova i zadataka iz nadležnosti Odsjeka izvan sjedišta - za stručne i administrativne poslove vođenja postupka u svezi izdavanja akata iz područja prostornog uređenja i gradnje Upravni odjel ima ispostave (Pododsjeci) koji rade u 8 gradova Zagrebačke županije za područja jedinica lokalne samouprave za koja su nadležni. Adrese ispostava i područja njihove nadležnosti dostupni su na https://www.zagrebacka-zupanija.hr/ustrojstvo/upravni-odjel-za-prostorno-uredenje-gradnju-i-zastitu-okolisa/kontakti/ .

Obavijest o radu sustava eDozvole

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju za svoj rad u rješavanju zahtjeva stranaka iz područja  gradnje i prostornog uređenja koristi web sustav eDozvola koju održava Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja.

Sustav eDozvola dostupan je za podnositelje zahtjeva na web stranici Ministarstva https://dozvola.mgipu.hr/predaja-zahtjeva , kao javni servis putem kojeg se mogu podnijeti zahtjevi za izdavanje akata za građenje elektronskim putem.
 

Obavijest o postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada

Upravni odjel vodi postupke ozakonjenja zgrada po odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“, br. 86/12, 143/13) za zahtjeve predane do 30.06. 2013. godine. Izmjene i dopune Zakona („Narodne novine“, 65/17) koje su na snazi od 15.07.2017. godine odredile su, između ostaloga, novi datum do kojeg se mogu podnijeti novi zahtjevi za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada: 30.06.2018.