Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

O odjelu

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša obavlja upravne i stručne poslove prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša i prirode te poslove procjene vrijednosti nekretnina. Upravni odjel sastoji se od tri odsjeka:  Odsjek za prostorno uređenje i gradnju,  Odsjek za zaštitu okoliša i Odsjek za procjenu vrijednosti nekretnina.

Odsjek za zaštitu okoliša

Odsjek za zaštitu okoliša obavlja poslove vezane uz izdavanje dozvola za gospodarenje komunalnim i posebnim kategorijama neopasnog otpada, vođenje registra onečišćavanja okoliša, provođenje procjene utjecaja zahvata na okoliš, provođenje strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš, izrada i provođenje dokumenata iz područja zaštite okoliša i prirode te izdavanje dopuštenja za zahvate i radnje u regionalnom parku, značajnom krajobrazu, park-šumi i spomeniku parkovne arhitekture, za koje prema posebnom propisu nije potrebno ishoditi lokacijsku dozvolu, odnosno provesti postupak ocjene prihvatljivosti zahvata za prirodu. Također prati i koordinira rad javne ustanove za zaštićena područja.

Propisi su dostupni na službenoj web stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike a koji sadrži propise iz područja zaštite okoliša i prirode.


Odsjek za prostorno uređenje i gradnju

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju obavlja poslove nositelja izrade Prostornog plana županije. Obavlja upravne i stručne poslove vođenja prvostupanjskog upravnog postupka izdavanja akata prostornog uređenja i gradnje za građevine za koje je nadležan po propisima, za zahvate u prostoru na području dvije i više jedinica lokalne samouprave i za zahvate koje mu Ministarstvo gradnje i prostornoga uređenja proslijedi u nadležnost. Također, obavlja stručne poslove vezane uz izradu prostorno-planske dokumentacije županije, stručne i administrativno-tehničke poslove vezane uz urbane komasacije, te prati i koordinira rad javne ustanove za prostorno uređenje.

Unutar Odsjeka obavljaju se i poslovi izdavanja akata temeljem Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji, te drugih posebnih propisa. Propisi su dostupni na službenoj web stranici Ministarstva gradnje i prostornoga uređenja

Za obavljanje poslova i zadataka iz nadležnosti Odsjeka izvan sjedišta - za stručne i administrativne poslove vođenja postupka u svezi izdavanja akata iz područja prostornog uređenja i gradnje Upravni odjel ima sjedište i 8 ispostava (pododsjeka) koji rade u 8 gradova Zagrebačke županije za građevine, odnosno područja jedinica lokalne samouprave Zagrebačke županije za koja su nadležni. Adrese ispostava i područja njihove nadležnosti dostupni su ovdje.   

Obavijest o radu sustava eDozvole

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju za svoj rad u rješavanju zahtjeva stranaka iz područja  gradnje i prostornog uređenja koristi web sustav eDozvola koju održava Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja.

Sustav eDozvola dostupan je za podnositelje zahtjeva na web stranici Ministarstva, kao javni servis putem kojeg se mogu podnijeti zahtjevi za izdavanje akata za građenje elektronskim putem.

Obavijest o postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada

Upravni odjel vodi postupke ozakonjenja zgrada po odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19.) za zahtjeve predane do 30.06. 2013. i do 30.06.2018. godine, te se ne mogu više predati novi zahtjevi.


Odsjek za procjenu vrijednosti nekretnina

Obveze i nadležnosti u vezi s poslovima procjene vrijednosti nekretnina određuje Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina, Narodne novine broj 78/15 .

Propisi, informacije i obrasci zahtjeva dostupni su na web stranici Ministarstva.