Upravni odjel za poslove Županijske skupštine i opću upravu

Pitanja i odgovori

1. Što je županijska skupština?

Županijska skupština je predstavničko tijelo građana. Županijska skupština donosi akte u okviru djelokruga županije kao jedinice područne (regionalne) samouprave te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom jedinice područne (regionalne) samouprave.

2. Imaju li građani imaju pravo predstavničkom tijelu predlagati donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz njegovog djelokruga?

Da. O prijedlogu građana predstavničko tijelo mora raspravljati ako ga potpisom podrži najmanje deset posto birača upisanih u popis birača županije te dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema prijedloga.

3. Je li županija kao jedinica područne (regionalne) samouprave dužna omogućiti građanima i pravnim osobama podnošenje predstavki i pritužbi na svoj rad kao i na rad njihovih upravnih tijela te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kad im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti?

Da. Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik upravnog tijela županije dužan je građanima i pravnim osobama dati odgovor u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe. Predstavka i pritužba može se izjaviti i usmeno.

4.  Tko provodi izbore za članove vijeća mjesnih odbora?

Jedinica lokalne samouprave, odnosno grad ili općina, koja ima osnovane mjesne odbore dužna je provoditi izbore za članove vijeća mjesnih odbora.
Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje predstavničko tijelo, dakle općinsko ili gradsko vijeće.

5. Tko rješava prigovore zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora?

Prigovore zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora rješava nadležno izborno povjerenstvo, utvrđeno općim aktom predstavničkog tijela općine ili grada kao jedinice lokalne samouprave.

6. Tko rješava žalbe protiv rješenja nadležnog izbornog povjerenstva donesenog po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora?

Protiv rješenja nadležnog izbornog povjerenstva podnositelj prigovora koji je nezadovoljan takvim rješenjem, ima pravo žalbe Upravnom odjelu za poslove Županijske skupštine i opću upravu Zagrebačke županije..

7. Pruža li Upravni odjel za poslove Županijske skupštine i opću upravu Zagrebačke županije savjetodavnu pomoć gradovima i općinama s područja Zagrebačke županije?

Da. Pružanje savjetodavne pomoći gradovima i općinama s područja Zagrebačke županije jedan je od poslova Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine i opću upravu Zagrebačke županije.

8. Djeluju li u Zagrebačkoj županiji vijeća i predstavnici nacionalnih manjina?

Da. Prema rezultatima izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina održanih 2019. godine u Zagrebačkoj županiji djeluju vijeće albanske nacionalne manjine, Vijeće bošnjačke nacionalne manjine i Vijeće srpske nacionalne manjine te predstavnice, odnosno predstavnici crnogorske, češke, mađarske, makedonske, njemačke  i romske nacionalne manjine.
U Zagrebačkoj županiji također djeluje Koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.