Upravni odjel za poslove Županijske skupštine i opću upravu

O odjelu

 

Djelokrug rada:

 • obavlja poslove izrade normativnih akata kojima se uređuje funkcioniranje Županijske skupštine te njezinih radnih tijela
 • obavlja poslove pripreme i organizacije rada i sazivanja Županijske skupštine i njezinih radnih tijela te priprema nacrte općih i drugih akata koje donosi Županijska skupština i njezina radna tijela
 • daje pravna i druga stručna mišljenja u vezi s radom Skupštine i njezinih radnih tijela
 • obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe predsjednika, potpredsjednika, članova Županijske skupštine i njezinih radnih tijela te klubova članova u Županijskoj skupštini
 • obavlja poslove vezano uz provođenje izbora, rješavanje o žalbi protiv rješenja koje donosi nadležno izborno povjerenstvo po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora
 • vodi brigu o promjeni Statuta Županije i Poslovnika Županijske skupštine
 • potiče suradnju s općinama i gradovima na području Županije radi ostvarivanja zajedničkih interesa te razvoja lokalne samouprave i izgradnje civilnog društva
 • predlaže mjere unaprjeđenja funkcioniranja Županije
 • daje pravna mišljenja na akte koje predlažu druga upravna tijela iz svog djelokruga rada i provodi stručne konzultacije
 • obavlja poslove uređivanja i izdavanja službenog glasila Županije, pripreme konačnih tekstova akata Županijske skupštine za objavljivanje
 • obavlja stručne i organizacijske poslove za radna tijela Županijske skupštine za razvoj civilnog društva, organizira i unaprjeđuje suradnju s nevladinim i civilnim udrugama
 • pomaže radu vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i potiče razvoj na zakonskoj i programskoj razini
 • pomaže radu Savjeta mladih i potiče razvoj na zakonskoj i programskoj razini i obavlja ostale poslove vezane za područje brige o mladima
 • razmatra predstavke i pritužbe građana
 • pruža savjetodavnu pomoć gradovima i općinama

Državne matice

 • poslovi vezani uz promjene osobnog imena;
 • vođenje registra životnog partnerstva i  vođenje evidencije o hrvatskom državljanstvu;
 • prijava novorođene djece u evidenciji prebivališta na adresu roditelja, određivanje MBG-a i prosljeđivanje zahtjeva za prijavu  novorođene djece na obvezno zdravstveno osiguranje;
 • prosljeđivanje zahtjeva za dobivanje jednokratne novčane potpore za novorođeno dijete;
 • traženje dodjele OIB-a i ispisivanje potvrda u ime Porezne uprave za nove upise u knjigu državljana;

Izbori

 • vođenje registra birača i obavljanje stručnih poslova koji se odnose na vođenje evidencije o biračkom pravu, ažuriranje evidencije popisa birača te izdavanje potvrda iz iste;
 • vođenje evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovima predstavničkih tijela jedinica izabranih s liste grupe birača;
 • rješavanje o žalbi protiv rješenja koje donosi nadležno izborno povjerenstvo po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora;
 • praćenje provedbe ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina;
   

Ostalo

 • provođenje postupka osiguranja dokaza prije pokretanja postupka;
 • davanje podataka iz evidencije nadležnim službama;