Upravni odjel za poslove Županijske skupštine i opću upravu

Pitanja i odgovori vezani uz opću upravu

 

 1. Upis novorođenčeta u maticu rođenih

Upis rođenja djeteta u maticu rođenih obavlja se na temelju usmene, pisane prijave matičaru područja kojem pripada mjesto rođenja djeteta i putem usluge e-Novorođenče. Dijete rođeno u zdravstvenoj ustanovi matičaru prijavljuje ustanova pismeno. Kod prijave rođenja djeteta izvan zdravstvene ustanove, prilikom prijave matičaru predočuje se medicinska dokumentacija o porodu ili dokaz o majčinstvu. Rok za prijavu činjenice rođenja je 15 dana od rođenja djeteta.

 1. Kako se određuje osobno  ime djeteta?

Ime djetetu određuju roditelji osobno i sporazumno u matičnom uredu. Ako je prisutan samo jedan roditelj, potrebna je pisana sporazumna izjava drugog roditelja o osobnom imenu djeteta. Određivanje prezimena uvjetovano je zajedničkim prezimenom roditelja. U slučaju različitih prezimena, roditelji mogu odlučiti da dijete nosi prezime jednog od njih ili prezime oba roditelja. Rok za određivanje imena djeteta od strane roditelja je 30 dana od dana rođenja djeteta. 

 1. Sklapanje braka u građanskom obliku

Brak u građanskom obliku sklapa se suglasnom izjavom ženika i nevjeste pred matičarom. Brak može sklopiti osoba koja je navršila 18 godina života i poslovno sposobna osoba. Iznimno brak može sklopiti, uz prethodnu dozvolu suda, i osoba koja je navršila 16 godina. Dan za sklapanje braka može se odrediti u razdoblju od 30. do 45 dana od dana prijave namjere sklapanja braka. U iznimnim slučajevima, kad za to postoje opravdani razlozi, brak se može sklopiti i prije 30. dana od dana prijave namjere sklapanja braka te najkasnije do 90. dana od prijave namjere sklapanja braka. Ukupan iznos troškova za sklapanje braka u službenim prostorijama matičnih ureda je 210,00 kn/27,87 EUR(1) upravnih pristojbi (70,00 kn/9,29 EUR(2) za sastavljanje zapisnika prijave o sklapanju braka i 140,00 kn/18,58 EUR(3)  za čin sklapanja braka pred matičarom).
__________________________
(1), (2) i (3) Fiksni tečaj konverzije 7,53450
 

 1. Na koji način se određuje naknada za sklapanje braka izvan službenih prostorija matičnog ureda?

Za sklapanje braka izvan službene prostorije plaća se posebna naknada sukladno Pravilniku o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje braka izvan službene prostorije („Narodne novine“, broj 36/20). Iznos visine ovisi o udaljenosti mjesta sklapanja braka od službene prostorije, vremenu sklapanja braka, sklapanju braka izvan tjednog radnog vremena, blagdanima, spomendanima ili neradnim danima.  Osnovicu za izračun visine iznosa naknade čini prosječna bruto plaća po zaposlenome u Republici Hrvatskoj prema posljednjim službeno objavljenim podacima Državnog zavoda za statistiku u vrijeme prijave namjere sklapanje braka.

 1. Prijava činjenice smrti i sastavljanje smrtovnice

Činjenica smrti prijavljuje se usmeno ili pismeno matičaru matičnog područja kojemu pripada mjesto na kojem je smrt nastupila ili na kojem je umrli nađen i to u roku od tri dana od dana smrti. Matičar kojemu je prijavljena činjenica smrti sastaviti će smrtovnicu, s potrebnim podacima o umrlom, njegovoj imovini i nasljednicima te ih dostaviti nadležnom sudu radi pokretanja ostavinskog postupka ili je može predati osobi na čiji ju je zahtjev sastavio. Ako je osoba umrla izvan mjesta prebivališta, matičar dostavlja ostavinskom sudu samo izvadak iz matice umrlih i podatke kojima raspolaže, a koji mogu poslužiti za sastavljanje smrtovnice.

 1. Koja je razlika između registar birača i popisa birača?

Registar birača je zbirka osobnih podataka o svim biračima hrvatskim državljanima s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, hrvatskim državljanima koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj te državljanima drugih država članica Europske unije koji ostvaruju biračko pravo u Republici Hrvatskoj. Popis birača je dio registra birača koji se sastavlja nakon zatvaranja registra. Ovisno o vrsti izbora koji se održavaju, popis birača sadrži podatke o biračima koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i važeće osobne iskaznice, biračima koji su se privremeno upisali u registar birača izvan mjesta prebivališta, biračima kojima su izdane potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta, biračima koji su se prethodno registrirali te aktivno registrirane birače koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.

 1. Na koji način birač može ostvariti biračko pravo na parlamentarnim izborima, predsjedničkim izborima, izborima za zastupnike za Europski parlament i referendumu ako se na dan održavanja izbora ili referenduma birač  zatekne izvan mjesta prebivališta ili inozemstvu?

Ako se birač s prebivalištem na području Republike Hrvatske na dan održavanja izbora zatekne na području Republike Hrvatske, ali izvan mjesta prebivališta ili u inozemstvu, biračko pravo može ostvariti:

 •  izvan mjesta prebivališta, na biračkom mjestu u Republici Hrvatskoj na čijem području se birač zatekne na dan održavanja izbora, ako je nadležnom upravnom tijelu koje vodi registar birača, neovisno o mjestu upisa u registar birača, najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora, podnio zahtjev za privremeni upis te mu je isti odobren;
 •  na biračkom mjestu određenom u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu, na čijem području se birač zatekne na dan održavanja izbora, ako je nadležnom upravnom tijelu koje vodi registar birača ili diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu, najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora, podnio zahtjev za prethodnu registraciju te mu je ista odobrena;
 • na bilo kojem biračkom mjestu u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu na čijem području se birač zatekne na dan održavanja izbora, ako je nadležnom upravnom tijelu  u kojem je upisan u registar birača, najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora, podnio odgovarajući zahtjev te mu je iznimno izdana potvrda za glasovanje izvan mjesta prebivališta bez navođenja mjesta boravka na dan izbora
 1. Kako promijeniti osobno ime?

Svaka osoba može promijeniti svoje osobno ime. Dokumenti potrebni za promjenu su:   zahtjev i uvjerenje suda da se ne vodi kazneni postupak protiv podnositelja zahtjeva. U skladu s napomenom uz tar. br. 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 92/21, 93/21 i 95/21) upravna pristojba ne plaća se za promjenu osobnog imena. Promjena osobnog imena neće se odobriti ako se predloženim osobnim imenom vrijeđaju i ugrožavaju prava i slobode drugih ljudi, pravni poredak i javni moral, odnosno ako se predloženo osobno ime sastoji samo od jedne riječi. Promjena osobnog imena neće se odobriti osobi protiv koje se vodi kazneni postupak zbog kaznenog dijela koji se progoni po službenoj dužnosti.