Stručna služba Župana

Službenički sud

Službenički sud za područje Zagrebačke županije ustrojen je Odlukom  Županijske skupštine Zagrebačke županije o  ustrojavanju i imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda za područje Zagrebačke županije ("Glasnik Zagrebačke županije",broj 29/08), radi  odlučivanjau postupcima  protiv službenika i namještenika upravnih tijela Zagrebačke županije kao i službenika i namještenika upravnih tijela jedinica loklane samouprave s područja Zagrebačke županije.

Sastav Službeničkog suda:

  1. Kornelija Ivanušić - predsjednica
  2. Martina Pavić, članica
  3. Ana Zelić Matić, članica
  4. Katica Božićević, članica
  5. Maja Masnec, članica
  6. Silvia Cikoš, članica
  7. Katarina Filipović, članica


Sjedište Službeničkog suda za područje Zagrebačke županije je u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 72/5.