Stručna služba župana

Službenički sud

Službenički sud za područje Zagrebačke županije ustrojen je Odlukom  Županijske skupštine Zagrebačke županije o  ustrojavanju i imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda za područje Zagrebačke županije ("Glasnik Zagrebačke županije",broj 29/08), radi  odlučivanjau postupcima  protiv službenika i namještenika upravnih tijela Zagrebačke županije kao i službenika i namještenika upravnih tijela jedinica loklane samouprave s područja Zagrebačke županije.

Sastav Službeničkog suda:

  1. Kornelija Ivanušić - predsjednica
  2. Martina Pavić,članica
  3. Ana Zelić Matić, članica
  4. Katica Božićević,članica
  5. Maja Masnec,članica
  6. Silvia Cikoš,članica
  7. Katarina Filipović Bistrički,članica


Sjedište Službeničkog suda za područje Zagrebačke županije je u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 72/5.