Stručna služba Župana

Pitanja i odgovori

 

1. Kako se ostvaruje pravo na pristup informacijama?

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Zagrebačke županije pisanim putem na adresu Zagrebačka županija, Stručna služba Župana, Službenik za informiranje, Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb, putem elektroničke pošte na adresu: ppi@zagrebacka-zupanija.hr, telefaxom na broj: +385 01 6009 489 ili telefonom na broj: + 385 01 6009 480.

2. Gdje se objavljuje Plan nabave Zagrebačke županije?

Plan nabave Zagrebačke županije objavljuje se na web stranici Zagrebačke županije te u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

3. Na koji način se provode postupci jednostavne nabave u Zagrebačkoj županiji?

Provođenje postupaka jednostavne nabave propisno je Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave koji je objavljen u Glasniku Zagrebačke županije broj 18/17.

4. Na koji način Zagrebačka županija financira udruge i neprofitne organizacije?

Financiranje udruga i neprofitnih organizacija provodi se putem javnih poziva i natječaja koji se raspisuju temeljem Pravilnika o financiranju udruga i drugih neprofitnih organizacija iz Proračuna Zagrebačke županije, sukladno nadležnostima Upravnih odjela.

5. Da li je moguće produžiti rok za provedbu programa/projekta koji je ostvario pravo na dodjelu sredstava putem Javnog poziva za ostvarivanje prava na financiranje programa i projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija Stručne službe Župana?

Rok za provedbu moguće je produžiti na rok ne duži od 3 mjeseca od ugovorenog roka, pisanom obavijesti koja se dostavlja poštom ili e-mailom uz kratko pojašnjenje razloga za produljenje navedenog roka.

6. Da li Zagrebačka županija provodi savjetovanja s javnošću i na koji način ih provodi?

Zagrebačka županija provodi savjetovanja s javnošću, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, o nacrtima prijedloga općih akata koji donosi Županijska skupština Zagrebačke županije, a isti se objavljuju na web stranicama Zagrebačke županije u rubrici Transparentnost.

7. Kako se dostavljaju prijave na javni natječaj za prijam u službu u Zagrebačku županiju?

Prijave na javni natječaj za prijam u službu u Zagrebačku županiju dostavljaju se pisanim putem i osobno na adresu Zagrebačka županija, Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb, u roku navedenom u javnom natječaju.

8. Kako se obavještavaju kandidati o rezultatima izbora provedenog javnog natječaja za prijam u službu u Zagrebačku županiju?

O rezultatima izbora na temelju javnog natječaja kandidati se obavještavaju pisanim putem.

9. Tko vodi računa o učinkovitom upravljaju imovinom u vlasništvu Zagrebačke županija?

O učinkovitom upravljanju imovinom u vlasništvu Zagrebačke županija brine Povjerenstvo za upravljanje imovinom Zagrebačke županije.

10.Što je zapravo Stožer civilne zaštite?

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Stožer obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.