Stručna služba Župana

O odjelu

Stručna služba Župana obavlja stručne, pravne  i upravne  poslove koji se odnose na obnašanje dužnosti Župana i njegovih zamjenika i njihovih radnih tijela, poslove radno pravne naravi, poslove javne nabave, civilne zaštite i zaštite od požara, poslove upravljanja kvalitetom, te vođenja evidencija cjelokupne dokumentacije županije

 • koordiniranje pripreme i izrade akata župana
 • poslovi vezani uz javnu nabavu
 • poslovi vezani uz radno pravne statuse
 • poslovi vezani uz imovinu županije
 • poslovi prava na pristup informacijama
 • poslovi po propisima zaštite osobnih podataka
 • poslovi vezani uz razvoj informacijsko-dokumentacijskog sustava
 • poslovi vezani uz civilnu zaštitu i zaštitu od požara
 • administrativno-tehnički poslovi vezani uz Službenički sud za područje Zagrebačke županije
 • administrativno-tehnički poslovi vezani uz Gospodarsko-socijalno vijeće Zagrebačke županije

 

Povjereni poslovi državne uprave:

 • vođenje registra udruga te izdavanje rješenja o upisu, upisu promjena i brisanju iz registra udruga i udruga više razine u koji se upisuju sindikati, udruge poslodavaca, udruge sindikata više razine i udruge poslodavaca više razine koje djeluju samo u jednoj županiji
 • evidencija kolektivnih ugovora ili njihovih promjena, vođenje knjige evidencije istih i zbirke isprava