Upravni odjel za kulturu, sport, tehničku kulturu i civilno društvo

Pitanja i odgovori


KULTURA

1. Kako se može ostvariti financijska potpora Zagrebačke županije za programe u kulturi?

U svrhu dodjele financijskih potpora  za programe u kulturi koji se provode na području Županije ili za programe u kulturi koji se provode za korisnike s područja Županije, objavljuje se na Internet stranicama Zagrebačke županije, Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi.
Programom javnih potreba u kulturi obuhvaćaju se svi oblici poticanja kulture i kulturnih djelatnosti koji pridonose razvitku i unapređivanju kulturnog života Zagrebačke županije.
Zainteresirani korisnici prijavljuju se na Javni poziv putem sustava ePrijave, o čemu se detaljnije informacije nalaze u Uputama za prijavitelje.

 

SPORT

1. Na koji način se financiraju sportski programi i projekti na području Zagrebačke županije?

Zagrebačka županija donosi Program javnih potreba u sportu na temelju prijedloga sportskih zajednica i saveza (zakonom predviđenih predlagača) u okviru kojeg se financiraju najznačajnije sportske priredbe i manifestacije, sportske stipendije, nagrade za sportske rezultate, programi školovanja i usavršavanja stručnih kadrova za potrebe sporta, međunarodna natjecanja, djelovanje županijskih sportskih saveza i zajednica, županijska natjecanja školskih sportskih društava i ostali programi značajni za županijski sport. 

2. Tko ima pravo na sportsku stipendiju Zagrebačke županije?

Vrhunski sportaši amateri I., II. i III. kategorije u individualnim sportovima temeljem statusa vrhunskog sportaša (koji utvrđuje Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor i Hrvatski športski savez gluhih) ostvaruju pravo na sportsku stipendiju Zagrebačke županije i to od datuma razvrstavanja u kategoriju (a najviše 60 dana unatrag). Zahtjev za isplatu sportske stipendije upućuje se Zajednici športskih udruga i saveza Zagrebačke županije, Ul. Andrije Hebranga 26a, 10430 Samobor – više informacija - http://www.sport-zagrebacke-zupanije.hr/


3. Koliko iznosi sportska stipendija Zagrebačke županije?

Sportske stipendije Zagrebačke županije isplaćuju se mjesečno, a iznos ovisi o kategorizaciji sportaša:  za I. kategoriju – 2.000,00 kn, za II. kategoriju – 1.200,00 kn i za III. kategoriju – 600,00 kn.

 

CIVILNO DRUŠTVO
 

 1. Tko može osnovati udrugu?

Udrugu mogu osnovati najmanje tri osnivača. Osnivač udruge može biti svaka poslovno sposobna fizička osoba ako joj poslovna sposobnost nije oduzeta u dijelu sklapanja pravnih poslova. Osnivač može biti i pravna osoba. Među osnivačima može biti i maloljetna osoba s navršenih 14 godina, kao i punoljetna osoba lišena poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova, uz prethodno ovjerenu suglasnost zakonskog zastupnika odnosno skrbnika. Ova ovjerena suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika mora biti dana prije održavanja osnivačke skupštine udruge. Prilikom osnivanja udruge najmanje jedna osoba osnivač mora biti punoljetna, poslovno sposobna osoba kojoj nije oduzeta poslovna sposobnost u dijelu sklapanja pravnih poslova.
 

 1. Koji se dokumenti prilažu uz zahtjev za upis u registar udruga?

 • zapisnik o radu i odlukama osnivačke skupštine,
 • odluka skupštine o pokretanju postupka za upis u registar udruga, ako takva odluka nije donesena na osnivačkoj skupštini,
 •  statut (dva primjerka),
 •  popis osnivača,
 • osobna imena osoba ovlaštenih za zastupanje i osobno ime ili naziv likvidatora,
 • izvod iz sudskog ili drugog registra za pravnu osobu osnivača udruge,
 • preslika osobne iskaznice ili putovnice za osnivače, likvidatora i osobe ovlaštene za zastupanje,
 • suglasnost ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje određene djelatnosti, kada je to propisano posebnim zakonom kao uvjet za upis udruge,
 • ovjerena suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika, kada je osnivač udruge maloljetna osoba s navršenih 14 godina života te punoljetna osoba lišena poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova,
 • ovjerena suglasnost  fizičke osobe, povijesne ili znamenite osobe  ili njenih nasljednika ako je ta osoba umrla o unošenju imena ili djela imena u naziv udruge
 • ovjerena suglasnost međunarodne organizacije o unošenju naziva i znaka međunarodne organizacije u naziv udruge.

Zahtjev za upis u registar udruga podliježe plaćanju upravne pristojbe u iznosu od 35,00 kuna.