Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo

Zakonska regulativa vezana uz nadležnost

Poljoprivreda
 • Zakon o poljoprivredi (NN 118/2018)
 • Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 29/2018 i 32/2019)
 • Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/2019)


Udruživanje

Hrana


Vinogradarstvo i vinarstvo 

 • Zakon o vinu (NN 32/2019)
 • Lista zemljopisnih oznaka (NN 64/2017)
 • Pravilnik o minimalno tehničko-tehnološkim uvjetima za proizvodnju vina i voćnih vina te prodaju vina, drugih proizvoda od grožđa i vina kao i voćnih vina (NN 102/200491/200571/200673/2007, 08/200888/200924/2011 i 152/2011)
 • Pravilnik o uvjetima analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina, te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina (NN 102/2004 i 64/2005)
 • Pravilnik o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju vina i voćnih vina (NN 106/2004137/2012142/201348/2014 i 01/2015)
 • Pravilnik o zemljopisnim područjima uzgoja vinove loze (NN 76/2019)
 • Pravilnik o Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze (NN 53/2014)
 • Pravilnik o vinskom i voćnom octu (NN 121/200553/2006 i 26/2011)
 • Pravilnik o upisniku destilatera (NN 137/2005 i 75/2007)
 • Pravilnik o proizvodnji vina (NN 02/2005137/2008 i 48/2014)
 • Popis članova Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i voćnih vina (NN 20/2019)
 • Pravilnik o voćnim vinima (NN 73/200624/201128/201162/201182/2011120/2012 i 59/2013)
 • Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti i zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla, tradicionalnim izrazima i označavanju vina (NN 141/201031/201178/2011 i 120/2012)
 • Pravilnik o označavanju vina oznakom sorte vinove loze (NN 79/2017)
 • Pravilnik o stavljanju u promet vina i vina sa zaštićenom oznakom izvornosti (NN 142/2013 i 49/2014)
 • Pravilnik o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu (NN 48/201483/2014147/2014110/2016 i 127/2017)
 • Pravilnik o provedbi mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018. (NN 49/201523/201673/2017)
 • Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018. ( 49/2015 i 73/2017)
 • Pravilnik o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018., (NN 37/2015 49/2015 i 40/2017)


Voćarstvo i povrćarstvo


Ekološka

 • Pravilnik o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji (NN 19/2016)


Stočarstvo 


Ruralni razvoj 

 • Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN 80/2013, 41/2014 i 107/2014)
 • Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014)
 • Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (NN 129/2014)


Poljoprivredno zemljište 


Ribarstvo 


Šumarstvo 

 • Zakon o šumama (NN 68/2018, 115/2018 i 98/2019)
 • Pravilnik o uređivanju šuma (NN 97/2018 i 101/2018)
 • Pravilnik o čuvanju šuma NN 28/2015
 • Pravilnik o doznaci stabala, obilježavanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu (NN 17/2015 i 57/2017)
 • Pravilnik o Upisniku šumoposjednika (NN 137/2014 i 57/2017)
 • Pravilnik o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno (NN 16/2015 i 30/2018)
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za odobrenje opsega nužne doznake stabala u šumama šumoposjednika (NN 135/2014)
 • Pravilnik o službenoj iskaznici i znački šumarskog inspektora (NN 142/2012)


Lovstvo

 • Zakon o lovstvu (NN 99/2018 i 32/2019)
 • Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana (NN 94/2018),
 • Zakon o udrugama (NN 74/2014, 70/2017 i 98/2019),
 • Zakon o zaštiti prirode NN 80/2013, 15/2018 i 14/2019)
 • Pravilnik o lovostaju (NN 94/2019)
 • Pravilnik o službenoj iskaznici i znački lovnog inspektora (NN 142/2012)
 • Pravilnik o sadržaju, načinu izrade i postupku donošenja, odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači (NN 40/200692/200839/2011 i 41/2013)
 • Pravilnik o potvrdi o podrijetlu divljači i njezinih dijelova i obilježavanju krupne divljači evidencijskim markicama NN 95/2010 i 44/2017
 • Pravilnik o uvjetima i načinu lova, nošenju lovačkog oružja, obrascu i načinu izdavanja lovačke iskaznice, dopuštenju za lov i evidencije o obavljenom lovu NN 70/2010
 • Pravilnik o lovačkim psima (NN 108/2019)
 • Pravilnik o načinu ocjenjivanja trofeja divljači, obrascu trofejnog lista, vođenju evidencije o trofejima divljači i izvješću o ocijenjenim trofejima NN 92/2008
 • Pravilnik o načinu lova s pticama grabljivicama i programu o polaganju sokolarskog ispita NN 110/2010
 • Pravilnik o  lovočuvarskoj službi (NN 63/2006)
 • Pravilnik o stručnoj službi za provedbu lovnogospodarskih planova (NN 108/2019)
 • Pravilnik o lovniku (NN 108/2019)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja središnje lovne evidencije (NN 67/2006 i 73/2010)
 • Cjenik divljači (NN 67/2006)
 • Odštetni cjenik za izračun naknade za štete na divljači i lovištu (NN 67/2006)
 • Pravilnik o načinu uporabe lovačkog oružja i naboja (NN 68/2006 i 66/2010)
 • Pravilnik o osposobljavanju kadrova u lovstvu (NN 78/2006 i 92/2008)
 • Stručna podloga za bonitiranje i utvrđivanje lovnoproduktivnih površina u lovištima Republike Hrvatske (NN 40/2006)
 • Pravilnik o osposobljavanju lovaca za prvi pregled odstrijeljene divljači namijenjene stavljanju na tržište (NN 102/2014)
 • Zakon o koncesijama (NN 69/2017)


Zakon o vodama


Zaštita životinja