Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo

O odjelu

Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poljoprivredu i stočarstvo, biljnu proizvodnju, vinarstvo, preradu, poljoprivredno zemljište i ribarstvo. Odjel obavlja poslove ruralnog razvitka, odnosno poslove vezane uz djelovanje poljoprivrednih gospodarstava, turizam, razvoj i obnovu sela i seoskih područja. Također i poslove vezane uz šumarstvo i lovstvo; veterinarstvo; djelovanje udruga, zadruga i trgovačkih društava; vodno gospodarstvo i hranu. Unutar Upravnog odjela djeluju tri odsjeka: Odsjek za ruralni razvitak i šumarstvo, Odsjek za stočarstvo, lovstvo i ribarstvo i Odsjek za biljnu proizvodnju.


Zakonska regulativa iz oblasti poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribolova i ruralnog razvoja:

POLJOPRIVREDA

 • Zakon o poljoprivredi (NN 30/2015)
 • Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (u donošenju)
 • Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN 73/1997 i 174/2004)


Udruživanje


Hrana


Vinogradarstvo i vinarstvo 

 • Zakon o vinu (NN 96/200325/200955/201182/2013 i 14/2014)
 • Lista zemljopisnih oznaka (NN 64/2017)
 • Pravilnik o minimalno tehničko-tehnološkim uvjetima za proizvodnju vina i voćnih vina te prodaju vina, drugih proizvoda od grožđa i vina kao i voćnih vina (NN 102/200491/200571/200673/2007, 08/200888/200924/2011 i 152/2011)
 • Pravilnik o uvjetima analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina, te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina (NN 102/2004 i 64/2005)
 • Pravilnik o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju vina i voćnih vina (NN 106/2004137/2012142/201348/2014 i 01/2015)
 • Pravilnik o zemljopisnim područjima uzgoja vinove loze (NN 74/201280/2012  48/2013 i 159/2013)
 • Pravilnik o Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze (NN 53/2014)
 • Pravilnik o vinskom i voćnom octu (NN 121/200553/2006 i 26/2011)
 • Pravilnik o upisniku destilatera (NN 137/2005 i 75/2007)
 • Pravilnik o proizvodnji vina (NN 02/2005137/2008 i 48/2014)
 • Popis članova Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i drugih proizvoda od grožđa i vina (NN 73/2017)
 • Pravilnik o voćnim vinima NN73/200624/201128/201162/201182/2011120/2012 i 59/2013)
 • Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti i zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla, tradicionalnim izrazima i označavanju vina (NN 141/201031/201178/2011 i 120/2012)
 • Pravilnik o označavanju vina oznakom sorte vinove loze (NN 79/2017)
 • Pravilnik o stavljanju u promet vina i vina sa zaštićenom oznakom izvornosti (NN 142/2013 i 49/2014)
 • Pravilnik o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu (NN 48/201483/2014147/2014110/2016 i 127/2017)
 • Pravilnik o provedbi mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018. (NN 49/201523/201673/2017)
 • Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018. ( 49/2015 i 73/2017)
 • Pravilnik o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018., (NN 37/2015 49/2015 i 40/2017)


Voćarstvo i povrćarstvo


Ekološka

 • Pravilnik o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji (NN 19/2016)


Stočarstvo 


Ruralni razvoj 

 • Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN 80/2013, 41/2014 i 107/2014)
 • Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014)
 • Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (NN 129/2014)


Poljoprivredno zemljište 

 • Zakon o poljoprivrednom zemljištu NN 20/2018
 • Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta NN 51/2015


Ribarstvo 


Šumarstvo 

 • Zakon o šumama NN 140/200582/2006129/200880/2010124/201025/201218/2013 i 94/2014
 • Pravilnik o uređivanju šuma NN 79/2015
 • Pravilnik o čuvanju šuma NN 28/2015
 • Pravilnik o doznaci stabala, obilježavanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu NN 17/2015
 • Pravilnik o Upisniku šumoposjednika NN 137/2014
 • Pravilnik o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno NN 16/2015
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za odobrenje opsega nužne doznake stabala u šumama šumoposjednika NN 135/2014
 • Pravilnik o službenoj iskaznici i znački šumarskog inspektora NN 142/2012
 • Zakon o savjetodavnoj službi NN 50/2012 i 148/2013


Lovstvo

 • Zakon o lovstvu NN 140/200575/200914/201421/2016 – OUSRH 41/2016 
 • Zakon o oružju NN 63/2007, NN 59/2012 i 146/2008,
 • Zakon o cestama NN 84/2011,  22/2013,  54/2013, 148/2013, i  92/2014
 • Zakon o udrugama NN 74/2014 i 70/2017,
 • Zakon o zaštiti prirode NN 80/2013
 • Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija
 • Pravilnik o lovostaju NN 67/201087/201097/2013 i 44/2017
 • Pravilnik o službenoj iskaznici i znački lovnog inspektora NN 142/2012
 • Pravilnik o sadržaju, načinu izrade i postupku donošenja, odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači NN 40/200692/200839/2011 i 41/2013
 • Pravilnik o potvrdi o podrijetlu divljači i njezinih dijelova i obilježavanju krupne divljači evidencijskim markicama NN 95/2010 i 44/2017
 • Pravilnik o uvjetima i načinu lova, nošenju lovačkog oružja, obrascu i načinu izdavanja lovačke iskaznice, dopuštenju za lov i evidencije o obavljenom lovu NN 70/2010
 • Pravilnik o pasminama, broju i načinu korištenja lovačkih pasa za lov NN 143/2010
 • Pravilnik o načinu ocjenjivanja trofeja divljači, obrascu trofejnog lista, vođenju evidencije o trofejima divljači i izvješću o ocijenjenim trofejima NN 92/2008
 • Pravilnik o načinu lova s pticama grabljivicama i programu o polaganju sokolarskog ispita NN 110/2010
 • Pravilnik o  lovočuvarskoj službi  NN 63/2006
 • Pravilnik o stručnoj službi za provedbu lovnogospodarske osnove NN 63/2006101/2010 i 44/2017
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja središnje lovne evidencije NN 67/2006 i 73/2010
 • Cjenik divljači NN 67/2006
 • Odštetni cjenik za izračun naknade za štete na divljači i lovištu NN 67/2006
 • Pravilnik o načinu uporabe lovačkog oružja i naboja NN 68/2006 i 66/2010
 • Pravilnik o osposobljavanju kadrova u lovstvu NN 78/2006 i 92/2008
 • Pravilnik o sadržaju ugovora o međusobnim pravima i obvezama između Hrvatskih šuma“ d.o.o. Zagreb i ovlaštenika prava lova NN 25/2007
 • Stručna podloga za bonitiranje i utvrđivanje lovnoproduktivnih površina u lovištima Republike Hrvatske NN 40/2006
 • Pravilnik o osposobljavanju lovaca za prvi pregled odstrijeljene divljači namijenjene stavljanju na tržište NN 102/2014


Zakon o vodama


Zaštita životinja


Kreditiranje poljoprivrede

 

 

Sjedište

Ulica grada Vukovara 72/V
10 000 Zagreb
tel.: 00385 1 6009 426
fax.: 00385 1 6009 474
e-mail: uop@zagrebacka-zupanija.hr