Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo

O odjelu

Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo ustrojen je s dvije unutarnje ustrojstvene jedinice te su srodni poslovi i zadaci funkcionalno razvrstani prema skupinama djelatnosti:

 • Odsjek za poljoprivredu
 • Odsjek za ruralni razvitak i šumarstvo

Odsjecima rukovode voditelji odsjeka.

Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo ustrojava se radi obavljanja poslova koji se odnose na:

 • osmišljavanje, predlaganje i provedbu programa razvoja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva, pčelarstva, javnog navodnjavanja, veterinarstva, zaštite bilja i životinja, prirodnih nepogoda, upravljanja prirodnim resursima i ruralnog razvoja
 • suradnju s tijelima državne uprave, komorama, općinama, gradovima, županijama, znanstvenim, istraživačkim i nastavnim institucijama, fakultetima i školama i ostalim subjektima iz područja djelokruga Upravnog odjela
 • poticanje i stručno pomaganje interesnog organiziranja i udruživanja poljoprivrednika i stanovnika ruralnog područja
 • posebno poticanje i poduzimanje mjera za unapređenje ekološke poljoprivrede i proizvodnje hrane prema ekološkim načelima
 • predlaganje i provedbu mjera za razvoj dopunskih djelatnosti na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima te razvoj proizvoda dodatne vrijednosti
 • predlaganje i provedbu mjera zaštite zdravlja životinja i bilja i zbrinjavanja napuštenih pasa
 • predlaganje i provedbu izgradnje javnog sustava navodnjavanja
 • predlaganje i provedbu mjera zdravije prehrane djece, učenika, odraslih osoba i mjera kratkih lanaca opskrbe
 • razvoj pametne poljoprivrede i razvoja pametnih sela
 • provedbu prvostupanjskih upravnih postupaka i donošenje upravnih akata iz područja lovstva
 • sudjelovanje u pripremi i provedbi projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije i državnih tijela iz djelokruga svoje nadležnosti
 • praćenje rada i poslovanja trgovačkih društava i ustanova (iz nadležnosti Upravnog odjela) kojima je Županija osnivač, odnosno u kojima ima udjele, odnosno dionice
 • predlaganje odgovarajućih mjera s ciljem razvoja i održavanja sustava upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima norme i ciljevima kvalitete
 • davanje mišljenja te suglasnosti u postupku izrade prostornih planova
 • vođenje evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta te izdavanje dozvola za krčenje, odnosno čistu sječu šume
 • druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili Župana