Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo

O odjelu

Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poljoprivredu i stočarstvo, biljnu proizvodnju, vinarstvo, preradu, poljoprivredno zemljište i ribarstvo. Odjel obavlja poslove ruralnog razvitka, odnosno poslove vezane uz djelovanje poljoprivrednih gospodarstava, turizam, razvoj i obnovu sela i seoskih područja. Također i poslove vezane uz šumarstvo i lovstvo; veterinarstvo; djelovanje udruga, zadruga i trgovačkih društava; vodno gospodarstvo i hranu. Unutar Upravnog odjela djeluju tri odsjeka: Odsjek za ruralni razvitak i šumarstvo, Odsjek za stočarstvo, lovstvo i ribarstvo i Odsjek za biljnu proizvodnju.


Zakonska regulativa iz oblasti poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribolova i ruralnog razvoja:

POLJOPRIVREDA

 • Zakon o poljoprivredi (Narodne novine, br. 30/2015)
 • Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (u donošenju)
 • Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN 73/97, 174/04)


Udruživanje

 • Zakon o udrugama (NN 74/14 i 70/17)


Hrana

 • Zakon o hrani (NN 81/13, 14/14, 30/15)
 • Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (NN 117/2017)


Vinogradarstvo i vinarstvo 

 • Zakon o vinu (Narodne novine, br. 96/200325/200955/201182/2013 i 14/2014)
 • Lista zemljopisnih oznaka (Narodne novine, br. 64/2017)
 • Pravilnik o minimalno tehničko-tehnološkim uvjetima za proizvodnju vina i voćnih vina te prodaju vina, drugih proizvoda od grožđa i vina kao i voćnih vina (Narodne novine, br. 102/200491/200571/200673/20078/200888/200924/2011 i 152/2011)
 • Pravilnik o uvjetima analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina, te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina (Narodne novine, br. 102/2004 i 64/2005)
 • Pravilnik o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju vina i voćnih vina (Narodne novine, br. 106/2004137/2012142/201348/2014 i 1/2015)
 • Pravilnik o zemljopisnim područjima uzgoja vinove loze (Narodne novine, br. 74/201280/2012 – ispravak48/2013 i 159/2013)
 • Pravilnik o Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze (Narodne novine, broj 53/2014)
 • Pravilnik o vinskom i voćnom octu (Narodne novine, br. 121/200553/2006 i 26/2011)
 • Pravilnik o upisniku destilatera (Narodne novine, br. 137/2005 i 75/2007)
 • Pravilnik o proizvodnji vina (Narodne novine, br. 2/2005137/2008 i 48/2014)
 • Popis članova Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i drugih proizvoda od grožđa i vina (Narodne novine, broj 73/2017)
 • Pravilnik o voćnim vinima (Narodne novine, br. 73/200624/201128/201162/201182/2011120/2012 i 59/2013)
 • Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti i zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla, tradicionalnim izrazima i označavanju vina (Narodne novine, br. 141/201031/201178/2011 i 120/2012)
 • Pravilnik o označavanju vina oznakom sorte vinove loze (Narodne novine, br. 79/2017)
 • Pravilnik o stavljanju u promet vina i vina sa zaštićenom oznakom izvornosti (Narodne novine, br. 142/2013 i 49/2014)
 • Pravilnik o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu (Narodne novine, br. 48/201483/2014147/2014110/2016 i 127/2017)
 • Pravilnik o provedbi mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018. (NN 49/201523/201673/2017)
 • Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018. (NN 49/201573/2017)
 • Pravilnik o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018., (NN 37/2015 49/2015 i 40/2017)


Voćarstvo i povrćarstvo


Ekološka

 • Pravilnik o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji (NN 19/16)


Stočarstvo 


Ruralni razvoj 

 • Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju NN 80/13, 41/14, 107/14
 • Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. NN 92/14
 • Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj NN 129/2014


Poljoprivredno zemljište 

 • Zakon o poljoprivrednom zemljištu NN 39/13
 • Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta NN 51/2015


Ribarstvo 

 • Zakon o slatkovodnom ribarstvu NN 106/01, 07/03, 174/4, 10/05, 49/05, 14/14, 130/17
 • Pravilnik o dozvolama za rekreacijsko-športski ribolov  NN 187/03, 58/04
 • Pravilnik o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu NN 82/2005, 1/2006, 139/2006, 52/2010, 4/2015, 34/2015, 50/2016, 91/2016, 3/2018
 • Pravilnik o gospodarskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu NN 114/2013, 96/2013, 82/2005
 • Naredba o granicama ribolovnih područja i ribolovnih zona za športski i gospodarski ribolov NN 82/05
 • Naredba o granicama područja za gospodarski ribolov NN 118/02 
 • Pravilnik o popisu ulova u gospodarskom ribolovu NN 91/03
 • Pravilnik o popisu ulova u rekreacijsko-športskom ribolovu NN 91/03, 58/04


Šumarstvo 

 • Zakon o šumama NN 140/0582/06129/0880/10124/1025/1218/13 i 94/14
 • Pravilnik o uređivanju šuma NN 79/15
 • Pravilnik o čuvanju šuma NN 28/15
 • Pravilnik o doznaci stabala, obilježavanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu NN 17/15
 • Pravilnik o Upisniku šumoposjednika NN 137/14
 • Pravilnik o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno NN 16/15
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za odobrenje opsega nužne doznake stabala u šumama šumoposjednika NN 135/14
 • Pravilnik o službenoj iskaznici i znački šumarskog inspektora NN 142/12
 • Zakonu o savjetodavnoj službi NN 50/12, 148/13


Lovstvo

 • Zakon o lovstvu -NN 140/0575/0914/1421/16 – OUSRH 41/16 – OUSRH i 67/16 – OUSRH
 • Zakon o oružju NN 63/07, 59/12, 146/08, 59/12
 • Zakon o cestama NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14
 • Zakon o udrugama NN 74/14, 70/17
 • Zakon o zaštiti prirode NN 80/13
 • Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija NN 121/14
 • Pravilnik o lovostaju NN 67/1087/1097/13 i 44/17
 • Pravilnik o službenoj iskaznici i znački lovnog inspektora NN 142/12
 • Pravilnik o sadržaju, načinu izrade i postupku donošenja, odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači NN 40/0692/0839/11 i 41/13
 • Pravilnik o potvrdi o podrijetlu divljači i njezinih dijelova i obilježavanju krupne divljači evidencijskim markicama NN 95/10 i 44/17
 • Pravilnik o uvjetima i načinu lova, nošenju lovačkog oružja, obrascu i načinu izdavanja lovačke iskaznice, dopuštenju za lov i evidencije o obavljenom lovu NN 70/10
 • Pravilnik o pasminama, broju i načinu korištenja lovačkih pasa za lov NN 143/10
 • Pravilnik o načinu ocjenjivanja trofeja divljači, obrascu trofejnog lista, vođenju evidencije o trofejima divljači i izvješću o ocijenjenim trofejima NN 92/08
 • Pravilnik o načinu lova s pticama grabljivicama i programu o polaganju sokolarskog ispita NN 110/10
 • Pravilnik o  lovočuvarskoj službi  NN 63/06
 • Pravilnik o stručnoj službi za provedbu lovnogospodarske osnove NN 63/06101/10 i 44/17
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja središnje lovne evidencije NN 67/06 i 73/10
 • Cjenik divljači NN 67/06
 • Odštetni cjenik za izračun naknade za štete na divljači i lovištu NN 67/06
 • Pravilnik o načinu uporabe lovačkog oružja i naboja NN 68/06 i 66/10
 • Pravilnik o osposobljavanju kadrova u lovstvu NN 78/06 i 92/08
 • Pravilnik o sadržaju ugovora o međusobnim pravima i obvezama između „Hrvatskih šuma“ d.o.o. Zagreb i ovlaštenika prava lova NN 25/07
 • Stručna podloga za bonitiranje i utvrđivanje lovnoproduktivnih površina u lovištima Republike Hrvatske NN 40/06
 • Pravilnik o osposobljavanju lovaca za prvi pregled odstrijeljene divljači namijenjene stavljanju na tržište NN 102/14
 • Zakon o koncesijama NN 69/17


Objavljeno  na Internet stranicama Ministarstva poljoprivrede: http://www.mps.hr/hr/zakonska-regulativa


Zakon o vodama

 • Zakon o vodama  NN 153/09, 130/11, 53/13, 14/14


Zaštita životinja

 • Zakon o zaštiti životinja NN 102/17


Kreditiranje poljoprivrede

 • Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede NN 85/01, 07/02, 147/02, 140/03, 108/04, 64/06
 • Odluka o izmjenama uvjeta kredita odobrenih od strane Ministarstva poljoprivrede NN 105/04, 98/2005, 108/10 i 79/15
 • Odluka o izmjenama uvjeta kredita odobrenih od strane Zagrebačke županije (Glasnik Zagrebačke županije, 27/2015)

 

Sjedište

Ulica grada Vukovara 72/V
10 000 Zagreb
tel.: 00385 1 6009 426
fax.: 00385 1 6009 474
e-mail: uop@zagrebacka-zupanija.hr