Služba za unutarnju reviziju

Zakonska regulativa vezana uz nadležnost

 

 • Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15 i 102/19)
 • Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15)
 • Zakon o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16 i 116/18)
 • Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10 i 19/14111/18)
 • Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15)
 • Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (NN 42/16)
 • Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 58/16
 • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18)
 • Kodeks strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru (NN 42/16)
 • Priručnik za unutarnje revizore
 • Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH (NN 123/17)
 • Zakon o regionalnom razvoju RH (NN 147/14, 123/17 i 118/18)
 • Zakon o sprječavanju sukoba interesa (NN 26/11, 12/12, 48/13pročišćeni tekst, 57/15 i 98/19)