Služba za unutarnju reviziju

O službi

Služba za unutarnju reviziju obavlja poslove koji se odnose na unutarnju reviziju u upravnim i drugim tijelima Zagrebačke županije, daje stručna mišljenja i savjete u cilju poboljšanja poslovanja, gospodarenja, upravljanja rizicima i sustava unutarnjih kontrola.

Služba obavlja unutarnju reviziju i u korisnicima proračuna u nadležnosti županije, izuzev u onim korisnicima proračuna iz nadležnosti županije koji su uspostavili unutarnju reviziju samostalno i u skladu s važećim propisima, kao i u poslovnim procesima onih korisnika čiji se rashodi ili dio rashoda osigurava u županijskom proračunu.

Služba također obavlja unutarnju reviziju trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Zagrebačke županije, sukladno važećoj regulativi.

Služba obavlja procjenu sustava unutarnjih kontrola na temelju procjene rizika; testira, analizira i ocjenjuje  poslovne funkcije iz nadležnosti revidiranih subjekata;  izrađuje strateške i godišnje planove revizije; obavlja unutarnju reviziju i izrađuje izvješća o obavljenim unutarnjim revizijama i daje preporuke  u svrhu postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava, te prati provedbu preporuka; obavlja posebne revizije na zahtjev župana ili po potrebi;  obavlja reviziju o korištenju sredstava Europske unije i iz drugih međunarodnih izvora; izrađuje propisane planove  i izvješća o radu, u skladu s propisima surađuje s korisnicima proračuna iz nadležnosti županije koji su uspostavili unutarnju reviziju samostalno, surađuje sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom za unutarnju reviziju i financijske kontrole Ministarstva financija, surađuje  s Državnim uredom za reviziju i prati provedbu njihovih preporuka, rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju, sukladno posebnim propisima , razvija i održava sustav upravljanja kvalitetom, u skladu sa zahtjevima norme i ciljevima kvalitete, obavlja i druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom ili aktom župana.

Svrha unutarnje revizije je neovisna i objektivna procjena sustava unutarnjih kontrola te davanje stručnog mišljenja i savjeta za poboljšanje djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja poslovanjem, odnosno korporativnog upravljanja.

Unutarnja revizija procjenjuje adekvatnost, učinkovitost i djelotvornost sustava unutarnjih kontrola i na temelju objektivnih dokaza osigurava dovoljnu razinu sigurnosti da je provođenje postojećih procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja poslovanjem, odnosno korporativnog upravljanja u funkciji:

a) ostvarivanja poslovnih ciljeva institucije,
b) obavljanja poslovanja na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način,
c) usklađenosti poslovanja sa zakonima i drugim propisima, planovima, programima i postupcima,
d) pouzdanosti i sveobuhvatnosti financijskih i drugih informacija i podataka, uključujući unutarnje i vanjsko izvještavanje,
e) zaštite sredstava od rizika gubitaka uzrokovanih lošim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korištenjem te zaštite od drugih oblika nepravilnosti.

Najvažniji propisi koji se odnose na nadležnost su:

  • Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15)
  • Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15)
  • Zakon o računovodstvu (NN 78/15, 134/15 i 120/16)
  • Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10 i 19/14)
  • Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o     primjeni fiskalnih pravila (NN 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15)
  • Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (NN 42/16)
  • Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 58/16
  • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18)
  • Kodeks strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru (NN 42/16)
  • Priručnik za unutarnje revizore

 

Sjedište

Ulica grada Vukovara 72/V
10 000 Zagreb
tel.: 00385 1 6009 410
fax.: 00385 1 6154 465