Služba za unutarnju reviziju

O službi

Služba za unutarnju reviziju obavlja poslove vezane za unutarnju reviziju u Županiji (upravnim i drugim tijelima), procjenjuje sustav unutarnjih kontrola, daje neovisno i objektivno stručno mišljenje i savjete za unapređenje poslovanja; pomaže instituciji u ostvarenju poslovnih ciljeva primjenom sustavnog i na struci utemeljenog pristupa procjenjivanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja poslovanjem, odnosno korporativnog upravljanja.

Služba obavlja unutarnju reviziju i u korisnicima proračuna u nadležnosti županije izuzev onih korisnika proračuna koji su uspostavili unutarnju reviziju samostalno u skladu s važećim propisima, te reviziju poslovnih procesa onih korisnika za čije se rashode ili dio rashoda sredstva osiguravaju u županijskom proračunu, te u trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama u vlasništvu ili suvlasništvu Županije, sukladno važećoj regulativi.

Poslovi koje obavlja Služba odnose se na procjenu adekvatnosti, učinkovitosti i djelotvornost sustava unutarnjih kontrola i na temelju objektivnih dokaza osiguravanje dovoljne razine sigurnosti da je provođenje postojećih procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja poslovanjem, odnosno korporativnog upravljanja u funkciji: ostvarivanja poslovnih ciljeva institucije; obavljanja poslovanja na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način; usklađenosti poslovanja sa zakonima i propisima, planovima, programima i postupcima; pouzdanosti i sveobuhvatnosti financijskih i drugih informacija i podataka, uključujući unutarnje i vanjsko izvještavanje; zaštite sredstava od rizika gubitaka uzrokovanih lošim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korištenjem te zaštite od drugih oblika nepravilnosti.

Služba obavlja i poslove: izrade strateških i godišnjih planova unutarnje revizije temeljenih na objektivnoj procjeni rizika, ostalih planova i izvješća; reviziju svih programa, projekata, aktivnosti i poslovnih procesa, uključujući korištenje sredstava Europske unije i iz drugih međunarodnih izvora; posebne revizije na zahtjev župana; testiranje, analizu i ocjenu poslovnih funkcija iz nadležnosti revidiranih subjekata; davanje stručnog mišljenja i preporuka za poboljšanje sustava unutarnjih kontrola u revidiranom području, te praćenje provedbe preporuka unutarnje i vanjske revizije; savjetodavne usluge radi poboljšanja djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja poslovanjem, odnosno korporativnog upravljanja; suradnju i koordinaciju sa ustrojstvenom jedinicom Ministarstva financija vezano uz razvoj sustava unutarnjih kontrola, te Državnim uredom za reviziju; rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju, sukladno posebnim propisima; poslove na temelju propisa o fiskalnoj odgovornosti; obavlja i druge poslove i aktivnosti, kada je to utvrđeno posebnim zakonom i drugim propisima te aktima Županije.