Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu

Pitanja i odgovori

1. Tko se može prijaviti na Javni poziv za prijavu Programa/Projekata za financiranje/sufinanciranje izgradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u jedinicama lokalne samouprave na području Zagrebačke županije ?

Jedinice lokalne samouprave s područja Zagrebačke županije.
 

2. Koji su prihvatljivi troškovi po Javnom pozivu za prijavu Programa/Projekata za financiranje/sufinanciranje izgradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u jedinicama lokalne samouprave na području Zagrebačke županije ?

Prihvatljivi su svi troškovi za radove, opremu i usluge sukladno stavkama iz financijskog plana i troškovnika Programa/Projekta.

3. Koliko iznosi financiranje/sufinanciranje Zagrebačke županije po pojedinom projektu?

Maksimalni iznos financiranja/sufinanciranja kojim Zagrebačka županija može sudjelovati po pojedinačnom Programu/Projektu je 1.000.000,00kn.

Programe/Projekte jedinica lokalne samouprave I., II., III. I IV. stupnja razvijenosti Zagrebačka županija može financirati do 100% iznosa vrijednosti Programa/Projekta,  Programe/Projekte jedinica lokalne samouprave V. i VI. stupnja razvijenosti do 80% iznosa vrijednosti Programa/Projekta, a Programe/Projekte jedinica lokalne samouprave VII. i VIII. stupnja razvijenosti do 60% iznosa vrijednosti Programa/Projekta.
 

4. Moraju li projekti koji se prijavljuju na Javni poziv za prijavu Programa/Projekata za financiranje/sufinanciranje izgradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u jedinicama lokalne samouprave na području Zagrebačke županije biti planirani u razvojnim planovima jedinice lokalne samouprave?

Projekti jedinica lokalne samouprave koji će moći biti predmetom financiranja/sufinanciranja od strane Zagrebačke županije, a odnose se na mjeru razvoja prometne infrastrukture i unapređenje prometne povezanosti te na mjeru razvoja cjelovitog sustava gospodarenja otpadom moraju biti obuhvaćeni Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture donesenim od strane predstavničkog tijela  jedinice lokalne samouprave.

Projekti jedinica lokalne samouprave koji će moći biti predmetom financiranja/sufinanciranja od strane Zagrebačke županije, a odnose se na mjeru razvoja sustava vodoopskrbe te na mjeru razvoja sustava zbrinjavanja (odvodnje i obrade) otpadnih voda moraju biti obuhvaćeni Planom gradnje komunalnih vodnih građevina  donesenom na skupštini javnog isporučitelja vodne usluge na području jedinice lokalne samouprave.
 

5. Kakvi su projekti prihvatljivi  za prijavu na Javni poziv u smislu vremenskog trajanja pojedinog projekta?

Financiranje/sufinanciranje od strane Županije moguće je za jednogodišnje i višegodišnje Programe/Projekte, ali za aktivnosti i dio troškova investicije koji će se realizirati u tekućoj godini.  Ukoliko je prijavljeni Program/Projekt dio višegodišnjeg Programa/Projekta i funkcionalne cjeline, prijavitelj je isto dužan navesti i obrazložiti Obrascu za prijavu i po potrebi u dodatnoj dokumentaciji. Aktivnosti i troškovi prijavljeni za financiranje u tekućoj godini moraju biti utvrđeni i planirani kao faza/etapa.
 

6. Za koje lokacije su prihvatljivi Projekti koji se prijavljuju po Javnom pozivu?

Lokacija na kojoj se provodi Program/Projekt mora biti na području Zagrebačke županije, a može biti na području jednog ili više gradova, općina ili mjesta (naselja) u Županiji.
 

7. Postoje li neke dodatnih obaveza u postupanju prilikom prijave pojedinog projekta?

Prijavitelji su u obvezi prijedlog Programa/Projekta izraditi sukladno ovim uputama i tekstu javnog poziva. Prijavitelji su obvezni ispuniti prijavu prijedloga Programa/Projekta na Obrascu za prijavu Programa/Projekata za financiranje/sufinanciranje izgradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Uz prijavu u obvezi su dostaviti svu potrebnu dokumentaciju. Obrazac za prijavu dostupan je na službenoj mrežnoj (web) stranici Županije. Prijava izrađena suprotno tekstu javnog poziva i ovim Uputama smatrat će se neprihvatljivom prijavom i kao takva će se odbiti.
 

8. Tko pregledava prijavljene projekte na Javni poziv, a tko donosi Odluku o odabiru pojedinog projekta za dodjelu sredstava?

Pregled i ocjenu pristiglih prijava Programa/Projekata na javni poziv, te prijedlog Odluke o odabiru Programa/Projekta i dodjeli sredstava kapitalne pomoći za financiranje/sufinanciranje izgradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture jedinici/ama lokalne samouprave na području Zagrebačke županije, provesti će Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu Zagrebačke županije.

Župan donosi Odluku o odabiru Programa/Projekta i dodjeli sredstava kapitalne   pomoći za financiranje/sufinanciranje izgradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture jedinici/ama lokalne samouprave na području Zagrebačke županije.

9. Koje licencije/rješenja vezane uz područje prometa izdaje Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu za područje Zagrebačke županije? 

Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu izdaje licencije za obavljanje djelatnosti unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza, licencije za obavljanje autotaksi prijevoza, licencije za pružanje kolodvorskih usluga, licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu te licencije za iznajmljivanje vozila s vozačem.

Isto tako izdaje rješenja o prijavi prijevoza za vlastite potrebe te izvode iz prijave prijevoza za vlastite potrebe.                        
 

10. Osoba sam s registriranim invaliditetom s područja Zagrebačke županije i potrebno mi je osigurati mogućnost parkiranja na posebno označenim parkirnim mjestima koja su predviđena za invalide, kome se mogu javiti? 

Potrebno se javiti Upravnom odjelu za promet i komunalnu infrastrukturu Zagrebačke županije koji izdaje znakove pristupačnosti za vozila osoba sa invaliditetom.
 

11. Kojem tijelu se podnose žalbe na rješenja jedinica lokalne samouprave Zagrebačke županije vezana uz područje komunalnog gospodarstva?

Žalba se predaje prvostupanjskom tijelu (jedinici lokalne samouprave) na način propisan za predaju podnesaka. Ako je žalba predana drugostupanjskom tijelu (Upravnom odjelu za promet i komunalnu infrastrukturu), ono će je bez odgode proslijediti prvostupanjskom tijelu (jedinici lokalne samouprave).

Žalba koja je u roku predana drugostupanjskom (Upravnom odjelu za promet i komunalnu infrastrukturu)  tijelu smatra se pravodobnom.

Kad stranka izjavljuje žalbu zbog ne donošenja rješenja u propisanom roku, žalba se može predati izravno i drugostupanjskom tijelu (Upravnom odjelu za promet i komunalnu infrastrukturu).