Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu

O odjelu

Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu brine o funkcioniranju i održavanju javnog prometa i prometne infrastrukture te komunalnog gospodarstva. Sustavno prati i analizira studije, predlaže mjere, priprema projekte te izrađuje idejne studije za poboljšanje prometa i komunalne infrastrukture na području Zagrebačke županije. Rad Upravnog odjela organiziran je u tri odsjeka i to: Odsjek za komunalno gospodarstvo, Odsjek za promet i prometnu infrastrukturu i Odsjek za upravno-pravne poslove.

 

Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu:

 • obavlja upravne i stručne poslove iz područja komunalnog gospodarstva, od područnog (regionalnog) značaja, sukladno zakonu
 • prati i predlaže mjere za ravnomjerni razvitak komunalnih djelatnosti i izgradnju zajedničkih objekata komunalne infrastrukture
 • rješava u drugom stupnju, po žalbama izjavljenim na pojedinačne upravne akte tijela gradova i općina iz područja komunalnog gospodarstva i ostalih područja propisanih posebnim zakonom
 • obavlja poslove zastupanja pred Upravnim sudovima po tužbama izjavljenim na drugostupanjska rješenja
 • obavlja poslove iz nadležnosti Županije u djelatnosti upravljanja vodama, oko zaštite izvorišta i u drugim slučajevima, u skladu sa zakonom
 • izrađuje akte i priprema vođenje postupka za dodjelu koncesija u području energetike u skladu sa zakonom, prati registar koncesija, izvršavanje koncesijskih ugovora i izrađuje propisana izvješća
 • obavlja poslove koji se odnose na promet i prometnu infrastrukturu, prati stanje i predlaže mjere za ostvarivanje što bolje prometne povezanosti gradova i općina na području Županije, daje inicijativu i poduzima mjere za uspostavu integriranog prijevoza putnika
 • određuje Mrežu linija za županijski linijski prijevoz putnika u cestovnom prometu na području Zagrebačke županije
 • organizira javnu uslugu prijevoza putnika u cestovnom prometu na području Zagrebačke županije
 • prati analizira i koordinira stanje javnog prometa i prometne infrastrukture i obavlja ostale poslove iz nadležnosti Županije u području prometa, razvija i održava sustav upravljanja kvalitetom, u skladu sa zahtjevima norme i ciljevima kvalitete
 • sudjeluje u pripremi i provedbi projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije i državnih tijela iz djelokruga svoje nadležnosti, priprema akte i surađuje u području energetske učinkovitosti i održivog razvoja u okviru svoje nadležnosti
 • rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju sukladno posebnim propisima, prati rad i poslovanje trgovačkih društava i ustanova (iz nadležnosti Upravnog odjela) kojima je Županija osnivač, odnosno u kojima ima udjele odnosno dionice te predlaže odgovarajuće mjere
 • izdaje licencije za obavljanje djelatnosti unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza, izdaje licencije za obavljanje autotaksi prijevoza, izdaje licencije za pružanje kolodvorskih usluga, izdaje licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu, izdaje licencije za iznajmljivanje vozila s vozačem, izdaje rješenja o prijavi prijevoza za vlastite potrebe te izvode iz prijave prijevoza za vlastite potrebe, izdaje znakove pristupačnosti za vozila osoba sa invaliditetom
 • obavlja i druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili Župana