Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu

O odjelu

Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu brine o funkcioniranju i održavanju javnog prometa i prometne infrastrukture te komunalnog gospodarstva. Sustavno prati i analizira studije, predlaže mjere, priprema projekte te izrađuje idejne studije za poboljšanje prometa i komunalne infrastrukture na području Zagrebačke županije. Rad Upravnog odjela organiziran je u tri odsjeka i to: Odsjek za komunalno gospodarstvo, Odsjek za promet i prometnu infrastrukturu i Odsjek za upravno-pravne poslove.


Najvažniji propisi koji se odnose na nadležnost su:

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  
 2. Zakon o javnoj nabavi 
 3. Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru
 4. Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi  
 5. Uredba o uredskom poslovanju
 6. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 7. Zakon o proračunu 
 8. Zakon o gradnji
 9. Zakon o prostornom uređenju
 10. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
 11. Zakon o zaštiti okoliša
 12. Zakon o održivom gospodarenju otpadom 
 13. Zakon o komunalnom gospodarstvo
 14. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu 
 15. Zakon o koncesijama
 16. Zakon o tržištu plina 
 17. Pravilnik o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika 
 18. Pravilnik o određivanju daljinara i najmanjeg voznog vremena 
 19. Zakon o općem upravnom postupku  
 20. Opći porezni Zakon  
 21. Zakon o financiranju vodnog gospodarstva 
 22. Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
 23. Ovršni Zakon
 24. Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima
 25. Zakon o fiskalnoj odgovornosti 
 26. Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila 
 27. Zakon o vodama
 28. Zakon o pravima branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
 29. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara  
 30. Zakon o cestama  

 

Sjedište

Ulica grada Vukovara 72/V kat
10 000 Zagreb
tel.: +385 1 6311 684, +385 1 6311 681
fax.: +385 1 6009 493

Adresa

Ivana Lučića 2a/VI kat
10 000 Zagreb