Upravni odjel za financije

Zakonska regulativa vezana uz nadležnost

 

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 2. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 3. Zakon o proračunu
 4. Zakon o plaćama u javnim službama
 5. Zakon o općem upravnom postupku
 6. Zakon o lokalnim porezima
 7. Zakon o porezu na dodanu vrijednost
 8. Opći porezni zakon
 9. Zakon o  porezu na dohodak
 10. Ovršni zakon
 11. Zakon o upravnim pristojbama
 12. Zakon o doprinosima
 13. Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
 14. Zakon o fiskalnoj odgovornosti
 15. Zakon o mjenici
 16. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
 17. Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna
 18. Pravilnik o proračunskim klasifikacijama
 19. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu
 20. Pravilnik o porezu na dohodak
 21. Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost
 22. Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine
 23. Pravilnik o postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i davanju jamstva jedinica područne (regionalne) samouprave
 24. Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi
 25. Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika
 26. Pravilnik o međusobnim odnosima jedinica područne (regionalne) samouprave i pravne osobe iz članka 46. st. 4 Zakona o lokalnim porezima
 27. Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba