Ured župana

O odjelu

Ured župana obavlja savjetodavne, protokolarne, organizacijske, analitičko-informativne, stručno-administrativne i druge stručne poslove za potrebe župana i zamjenike župana, poslove odnosa s javnošću te koordinacije odnosa župana i zamjenika župana s internom i eksternom ciljanom javnošću. Unutar Ureda župana ustrojena su dva odsjeka i to: Odsjek za odnose s javnošću i Odsjek za protokol.

Ured županije obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

  • savjetodavne, stručne i analitičke poslove za Župana i njegove zamjenike
  • poslove usmjeravanja naloga Župana, njegovih zamjenika upravnim tijelima i nadzor nad njihovom provedbom
  • poslove odnosa s javnošću, informiranja javnosti  te promocije Zagrebačke županije
  • protokolarne i druge prateće poslove
  • suradnju s tijelima državne uprave, drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te međuregionalnu i međunarodnu suradnju;
  • poslove vezane uz raspodjelu sredstava proračunske pričuve
  • razmatranje predstavki i pritužba građana
  • razvijanje i održavanje sustava upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima norme i ciljevima kvalitete
  • administrativne i tajničke poslove za Župana i njegove zamjenike