Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

Pilot-projekt sufinanciranja socijalne usluge smještaja korisnika

Zagrebačka županija planira u 2019. godini krenuti s PILOT - projektom pod nazivom „Sufinanciranje socijalne usluge smještaja korisnika u ustanovama socijalne skrbi na području Zagrebačke županije“.
Projektom se namjerava spojiti segment zdravstvene zaštite i segment socijalne skrbi u cilju smještaja i zbrinjavanja palijativnih bolesnika i osoba oboljelih od demencija, prvenstveno Alzheimerove bolesti uz uvjet da osobe udovoljavaju kriterijima za priznavanje prava na uslugu smještaja sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (ciljana skupina korisnika). 
Obzirom da Zagrebačka županija nema svoju ustanovu socijalne skrbi,  kao ključni partneri u provedbi projekta prepoznate su ustanove socijalne skrbi na području Zagrebačke županije, kao pružatelji socijalne usluge. Drugi ključni partner u projektu su centri za socijalnu skrb na području Zagrebačke županije koji raspolažu podacima o ciljanoj skupini korisnika u sustavu socijalne skrbi te su neposredno u kontaktu s njima i njihovim obiteljima. Nadležni centri za socijalnu skrb uključili bi se u program kao partneri koji će pružatelju usluga i Zagrebačkoj županiji dostavljati podatke o potrebi smještaja ciljane skupine korisnika.
Odabir pružatelja socijalne usluge namjerava se vršiti putem Javnog poziva čiji Nacrt je predmet savjetovanja.

Cilj savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti, prvenstveno prepoznatih ključnih partnera za sudjelovanjem u predloženom pilot-projektu.

Nadalje, cilj savjetovanje je sagledavanje potreba za smještajem ciljane skupine korisnika.
Kroz predloženi Nacrt javnog poziva predloženi su uvjeti i kriteriji za pružatelja socijale usluge te za samog korisnika koji ulazi u ciljanu skupinu korisnika, kao i cijeli postupak od objave Javnog poziva do donošenja Odluke o sufinanciranju socijalne usluge smještaja korisnika i sklapanja Ugovora.

U cilju definiranja potreba i prikupljanja baze podatka za moguću provedu projekta poziva se javnost i prepoznati ključni partneri da se uključe u savjetovanje o Nacrtu teksta Javnog poziva.
Nacrt teksta Javnog poziva, Nacrt Uputa za prijavitelje, Nacrt Obrasca Prijave  i Obrazac za savjetovanje nalaze se u nastavku.

Pozivamo prepoznate ključne partnere da popune Obrazac za savjetovanje svojim komentarima, primjedbama ili prijedlozima.
Pozivamo zainteresirane ustanove socijalne skrbi za sudjelovanjem u Pilot-projektu da da popune Obrazac Prijave i dostave Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb, do 07. prosinca 2018., na e-poštu: s.zunec@zagrebacka-zupanija.hr


Dokumenti