Koordinacija za ljudska prava održala sjednicu

Koordinacija za ljudska prava Zagrebačke županije donijela je na svojoj 7. sjednici Prijedlog Izvješća o aktivnostima Koordinacije za ljudska prava Zagrebačke županije za prošlu godinu, o kojem sada treba odlučiti Županijska skupština.

„Jedno smo od najaktivnijih tijela Županijske skupštine, a tako planiramo nastaviti i u 2019. godini“, izrazio je zadovoljstvo radom Koordinacije njen predsjednik Rudolf Vujević.

Nadalje, članovi Koordinacije upoznati su s anketom o stanju i provedbi ljudskih prava u jedinicama lokalne samouprave Zagrebačke županije koju je u 2018. godini proveo Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji. „U anketi je sudjelovalo 6 gradova i 23 općine te je osnovni zaključak da iako jedinice lokalne samouprave nemaju vlastite opće akte kojima reguliraju i štite ljudska prava, one to čine kroz svoje programe u području sporta, kulture, socijalne zaštite, školstva i zdravstva“, rekla je Ivana Belec, predstojnica Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji.