3.290.000 kuna za pripremu EU projekata i razvoj pametnih gradova

Zagrebačka županija i ove godine, putem javnih poziva ukupne vrijednosti 3.290.000,00 kuna, nastavlja sufinancirati troškove tehničke pomoći za prijavu projekata na EU natječaje, izradu projektne dokumentacije te izradu strategija razvoja pametnih gradova na području županije. Javni pozivi su otvoreni do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 1. prosinca 2017. godine.

Od navedenog iznosa 2,2 milijuna kuna osigurano je gradovima i općinama s područja županije za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije u 2017. godini za projekte koji će se financirati iz fondova i programa EU. Izrada projektne dokumentacije neophodan je preduvjet za prijavu razvojnih i kapitalnih projekata na EU natječaje, a visina iznosa sufinanciranja utvrđivat će se sukladno indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave. Svaki prijavitelj može prijaviti najviše 4 dokumenta za sufinanciranje, a maksimalan iznos potpore po jednom prijavitelju iznosi 280.000 kuna.

Također za jedinice lokalne samouprave, ali i pravne osobe kojima je osnivač Zagrebačka županija, otvoren je milijun kuna vrijedan Javni poziv za sufinanciranje tehničke pomoći za prijavu projekata na EU natječaje u 2017. godini. U smislu ovog natječaja Županija će sufinancirati stručnu pomoć konzultanata za identifikaciju i evaluaciju projektnih ideja, pripremu projekata te izradu potpune prijave na EU natječaj. Maksimalni iznos potpore po jednom prijavitelju iznosi 30.000 kuna, a sama visina potpore ovisi o indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave u kojoj se nalazi sjedište prijavitelja.

S ciljem povećanja konkurentnosti gospodarstva, razvoja poduzetništva, posebice u sektoru informacijsko-komunikacijske (IK) tehnologije, te podizanju kvalitete života građana kroz unapređenje rada javne uprave korištenjem IK tehnologija, Županija je osigurala 90.000 kuna za sufinanciranje izrade strategija razvoja pametnih gradova na svom području.

Iz Zagrebačke županije pozivaju gradove, općine i pravne osobe koje zadovoljavaju uvjete natječaja da svoje prijave dostave preporučenom pošiljkom na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju, Ulica grada Vukovara 72/VI, 10000 Zagreb ili osobno na navedenoj adresi u Pisarnici na 6. katu.

Tekst javnih poziva, upute za prijavitelje, potrebne izjave i prijavni obrasci nalaze se ovdje, a mogu se podići i u Upravnom odjelu za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju na adresi: Ulica grada Vukovara 72/VI, Zagreb. Više informacija može se dobiti na broju telefona 01/6052-860.