Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu

Zakonska regulativa vezana uz nadležnost

 

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 2. Zakon o proračunu
 3. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
 4. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
 5. Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
 6. Zakon o fiskalnoj odgovornosti
 7. Zakon o javnoj nabavi 
 8. Zakon o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi  
 9. Zakon o strukovnom obrazovanju
 10. Zakon o umjetničkom obrazovanju
 11. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju
 12. Zakon o obrazovanju odraslih 
 13. Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju
 14. Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sustav stručnih povjerenstava
 15. Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima  
 16. Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
 17. Državni pedagoški standard  srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
 18. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu
 19. Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati autobusi kojima se organizirano prevoze djeca
 20. Zakon o gradnji
 21. Zakon o prostornom uređenju
 22. Zakon o energetskoj učinkovitosti
 23. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
 24. Zakon o zaštiti na radu
 25. Zakon o obveznim odnosima
 26. Zakon o ustanovama
 27. Zakon o udrugama
 28. Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
 29. Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi
 30. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
 31. Zakon o knjižnicama
 32. Zakon o muzejima
 33. Zakon o pučkim otvorenim učilištima
 34. Zakon o kazalištima
 35. Zakon o audiovizualnim djelatnostima
 36. Zakon o kulturnim vijećima
 37. Zakon o udrugama
 38. Zakon o sportu
 39. Zakon o tehničkoj kulturi