Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu

Pitanja i odgovori


ODGOJ I OBRAZOVANJE

 

1. Koja je razlika između pomoćnika u nastavi i stručnog komunikacijskog posrednika?

Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku tijekom odgojno-obrazovnoga procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakodnevnim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima, prema utvrđenim funkcionalnim sposobnostima i potrebama svakoga pojedinog učenika

Stručni komunikacijski posrednik je osoba koja daje komunikacijsku potporu gluhim, nagluhim i gluhoslijepim učenicima u onom sustavu komunikacije koji preferira gluhi, nagluhi ili gluhoslijepi učenik: hrvatski znakovni jezik, prilagođeni hrvatski znakovni jezik (taktilni, locirani, vođeni) ili ostale sustave komunikacije koji se temelje na hrvatskome jeziku (simultana znakovno-govorna komunikacija, ručne abecede, titlovanje ili daktilografija, očitavanje govora s lica i usana, pisanje na dlanu i korištenje tehničkih pomagala).
 

2. Tko sve može biti pomoćnik u nastavi?

Pomoćnik u nastavi/stručni komunikacijski posrednik može biti svaki punoljetni državljanin Republike Hrvatske koji ispunjava sljedeće uvjete: ima završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje i završeno osposobljavanje i stečena djelomična kvalifikacija (nije uvjet za prijavu na natječaj). Pomoćnik u nastavi i stručni komunikacijski posrednik ne može biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učenika kojem/kojima se pruža potpora te ne smije biti osoba protiv koje se vodi kazneni postupak ili je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela.
 

3. Kako mogu postati pomoćnik u nastavi?

Zagrebačka županija u suradnji s 40 osnovnih i srednjih škola – partnera provodi projekt Prsten potpore, sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda. Prije početka školske godine i, po potrebi, tijekom školske godine, škole koje sudjeluju u projektu na svojim web stranicama objavljuju natječaj za zapošljavanje pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Zainteresirani kandidati prijavu na natječaj zajedno s dokumentacijom koja je propisana u sklopu natječaja šalju školi koja potom organizira razgovore s kandidatima koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja.

 

KULTURA

1. Kako se može ostvariti financijska potpora Zagrebačke županije za programe u kulturi?

U svrhu dodjele financijskih potpora  za programe u kulturi koji se provode na području Županije ili za programe u kulturi koji se provode za korisnike s područja Županije, objavljuje se na Internet stranicama Zagrebačke županije, Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi.
Programom javnih potreba u kulturi obuhvaćaju se svi oblici poticanja kulture i kulturnih djelatnosti koji pridonose razvitku i unapređivanju kulturnog života Zagrebačke županije.
Zainteresirani korisnici prijavljuju se na Javni poziv putem sustava ePrijave, o čemu se detaljnije informacije nalaze u Uputama za prijavitelje.

 

SPORT

1. Na koji način se financiraju sportski programi i projekti na području Zagrebačke županije?

Zagrebačka županija donosi Program javnih potreba u sportu na temelju prijedloga sportskih zajednica i saveza (zakonom predviđenih predlagača) u okviru kojeg se financiraju najznačajnije sportske priredbe i manifestacije, sportske stipendije, nagrade za sportske rezultate, programi školovanja i usavršavanja stručnih kadrova za potrebe sporta, međunarodna natjecanja, djelovanje županijskih sportskih saveza i zajednica, županijska natjecanja školskih sportskih društava i ostali programi značajni za županijski sport. 
 

2. Tko ima pravo na sportsku stipendiju Zagrebačke županije?

Vrhunski sportaši amateri I., II. i III. kategorije u individualnim sportovima temeljem statusa vrhunskog sportaša (koji utvrđuje Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor i Hrvatski športski savez gluhih) ostvaruju pravo na sportsku stipendiju Zagrebačke županije i to od datuma razvrstavanja u kategoriju (a najviše 60 dana unatrag). Zahtjev za isplatu sportske stipendije upućuje se Zajednici športskih udruga i saveza Zagrebačke županije, Ul. Andrije Hebranga 26a, 10430 Samobor – više informacija - http://www.sport-zagrebacke-zupanije.hr/


3. Koliko iznosi sportska stipendija Zagrebačke županije?

Sportske stipendije Zagrebačke županije isplaćuju se mjesečno, a iznos ovisi o kategorizaciji sportaša:  za I. kategoriju – 2.000,00 kn, za II. kategoriju – 1.200,00 kn i za III. kategoriju – 600,00 kn.