Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu

O odjelu

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na osnovno i srednje školstvo, kulturu, sport, tehničku kulturu, a koji su u samoupravnom djelokrugu Županije. Upravni odjel čine sljedeći odsjeci: Odsjek za osnovno školstvo, Odsjek za srednje školstvo, Odsjek za kulturu, sport i tehničku kulturu te Odsjek za investicije.

Najvažniji propisi koji se odnose na nadležnost su:
 

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 2. Zakon o ustanovama
 3. Zakon o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi  
 4. Zakon o strukovnom obrazovanju
 5. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju
 6. Zakon o obveznim odnosima
 7. Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi
 8. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
 9. Zakon o knjižnicama
 10. Zakon o muzejima
 11. Zakon o pučkim otvorenim učilištima
 12. Zakon o kazalištima
 13. Zakon o audiovizualnim djelatnostima
 14. Zakon o kulturnim vijećima
 15. Zakon o udrugama
 16. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
 17. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
 18. Zakon o gradnji
 19. Zakon o prostornom uređenju
 20. Zakon o energetskoj učinkovitosti
 21. Zakon o zaštiti na radu
 22. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
 23. Zakon o proračunu
 24. Zakon o javnoj nabavi 
 25. Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
 26. Zakon o fiskalnoj odgovornosti
 27. Zakon o umjetničkom obrazovanju
 28. Zakon o obrazovanju odraslih 
 29. Zakon o sportu
 30. Zakon o tehničkoj kulturi
 31. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu
 32. Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju
 33. Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
 34. Državni pedagoški standard  srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
 35. Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sustav stručnih povjerenstava
 36. Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati autobusi kojima se organizirano prevoze djeca
 37. Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

 

Sjedište

Ulica grada Vukovara 72/V kat
10 000 Zagreb
tel.: +385 1 6009 422, +385 1 6009 423
fax.: +385 1 6154 041

Adresa

Ivana Lučića 2a/VI kat
10 000 Zagreb