Upravni odjel za gospodarstvo

O odjelu

Upravni odjel za gospodarstvo obavlja analitičko-planske, organizacijsko-koordinacijske, normativno-pravne i druge stručne poslove vezane uz pripreme i ostvarivanje programa gospodarskog razvitka Zagrebačke županije. Odjel je također zadužen i za razvoj turizma. Unutar upravnog odjela ustrojena su dva odsjeka i to: Odsjek za gospodarski razvoj i Odsjek za obrt i poduzetništvo.

Najvažniji propisi koji se odnose na nadležnost su:

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak i 123/17)
 2. Zakon o proračunu  („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15)
 3. Zakon o fiskalnoj odgovornosti  („Narodne novine“, broj  139/10 i 19/14)
 4. Zakon o državnim potporama („Narodne novine“, broj 47/14 i 69/17)
 5. Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“, broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16)
 6. Pravilnik o dostavi prijedloga državnih potpora, podataka o državnim potporama i potporama male vrijednosti te registru državnih potpora i potpora male vrijednosti („Narodne novine“ 121/16 i 125/17)
 7. Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture („Narodne novine“, broj 93/13, 114/13 i 41/14)
 8. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 147/14 i 123/17)
 9. Smjernice za izradu županijskih razvojnih strategija, praćenje i vrednovanje njihove provedbe Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (KLASA: 011-01/15-02/3, URBROJ: 538-06-1/003-15-5 od 30. rujna 2015.)
 10. Zakon o energetskoj učinkovitosti („Narodne novine“ 127/14)
 11. Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji („Narodne novine“ 152/2008, 55/2012, 101/2013 i 14/2014)
 12. Zakon o biogorivima za prijevoz („Narodne novine“ 65/09, 145/10, 26/11, 144/12 i 14/14)
 13. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ 152/08)
 14. Pravilnik o javnoj turističkoj infrastrukturi („Narodne novine“ 131/09)